Výplaty důchodů od února 2003

Od února se mění stávající systém vzájemné komunikace mezi Českou správou sociálního zabezpečení a Českou poštou, s. p., v oblasti souhrnně nazvané Důchodová služba.

Dosavadní a na každé dodávací poště klasicky, v papírové formě vedené evidence výplat důchodů, budou nahrazeny jedním, centrálně a automatizovaně vedeným kmenem všech výplat důchodů vyplácených v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p. Tím se umožní výměna informací mezi oběma složkami plně automatizovaně, pomocí počítačových sítí. Změna se týká především vnitřních technologických a organizačních postupů České správy sociálního zabezpečení a České pošty. s. p., některé změny nastanou i přímo ve vztahu k příjemcům důchodů (dále jen důchodcům).

Zavedením nové technologie se nezhorší současné podmínky výplat důchodů. Obavy důchodců z toho, že jim nebudou důchody doručovány do bytu nebo, že budou nuceni k bezhotovostní výplatě důchodů poukazem na účty u bank, jsou bezpředmětné. Důchody budou i nadále doručovány, pokud si důchodce sám nezvolí jiný způsob. Bezhotovostní výplaty důchodu poukazem na účet budou i nadále zařizovány jen na přání důchodce, na základě jím uplatněné žádosti.

Doručování důchodu
Základním způsobem zůstává doručení důchodu do bytu důchodce v den jeho splatnosti. Dochází však ke dvěma změnám:

  • nutnost prokázat oprávněnost pro příjem výplaty důchodu, což je v podstatě kontrola totožnosti jeho příjemce,
  • jiný způsob potvrzování příjmu výplaty důchodu.

Při výplatě musí být zajištěno, že důchod bude vyplacen jen osobě, která je oprávněna k jeho příjmu, a proto bude i v bytě důchodce požadováno předložení platného průkazu totožnosti.

Převzetí výplaty důchodu bude důchodce potvrzovat na jiném dokladu než dosud. Ve stávající důchodové službě se potvrzuje na tzv. kvitančním listě, který je dokladem pošty a důchodci o příjmu výplaty důchodu žádný doklad nezůstává. Od února se budou používat jednorázové výplatní doklady vydané Českou poštou, s. p.

"Výplatní doklad – důchody" je modré barvy a má tvar poštovní poukázky. V žádném případě však s ním nebude nakládáno jako s poštovní poukázkou, tj. nebude vhazován do domovních schránek a nesmí být předán jiné než oprávněné osobě. Výplatní doklad má dvě části, hlavní díl a ústřižek pro příjemce. Převzetí výplaty důchodu bude potvrzováno vlastnoručním podpisem na hlavním dílu, k němuž pošta doplní označení dokladu, kterým příjemce prokázal svou totožnost. V některých dále uvedených případech bude muset příjemce důchodu potvrdit dalším podpisem i skutečnost trvání podmínek pro výplatu důchodu. Díl výplatního dokladu – důchody, tzv. ústřižek pro příjemce, předá pošta oprávněné osobě. Jsou na něm uvedeny všechny rozhodné údaje a může být použit i jako potvrzení o pobírání důchodu, které pošta nadále jako zvláštní doklad nebude vydávat.


Nebude-li důchodce v den výplaty důchodu zastižen, bude jeho výplatní doklad uložen na poště a důchodci bude předložen spolu s výplatou důchodu, kterou si může kdykoli na této poště vyzvednout. Stejně jako dosud bude výplata důchodu v den, kdy měl být důchod doručen, omezena možnostmi pošty, tedy v podstatě dobou, ve které se doručovatel s nevyplaceným důchodem vrátí. Zcela jistě však bude k dispozici následující pracovní den po dni neúspěšného pokusu o doručení.


Výplata důchodů na poště
U příslušné dodávací pošty si budou důchod vyzvedávat ti důchodci, kteří nebyli v den výplaty doručovaného důchodu zastiženi. Důchodce se však může rozhodnout pro tzv. odnos – požádat poštu o to, aby mu nebyl důchod doručován do bytu s tím, že si jeho výplatu bude vyzvedávat přímo na poště. Na základě této písemné dohody pošta nebude výplatní doklad doručovat, ale uloží ho. Důchodce si může výplatu svého důchodu na této dodávací poště vyzvednout kdykoli s tím, že prvním dnem pro vyzvednutí je den splatnosti důchodu.


Výplata důchodu při přechodném pobytu důchodce mimo místo svého bydliště
Důchodce, který se po přechodnou dobu zdržuje z jakýchkoli důvodů mimo místo svého bydliště, může i v nové důchodové službě požádat svou poštu o to, aby mu byla výplata důchodu zařízena do místa jeho přechodného pobytu. Tento požadavek musí být uplatněn písemně s udáním přesné adresy místa přechodného pobytu. Důchodce si může stanovit i dobu, po kterou žádá, aby mu byla výplata důchodu na tuto přechodnou adresu zasílána. Na rozdíl od současného stavu však není doba dosílání omezena, tj. je zrušena povinnost vyzvednout si sedmou splátku osobně na poště v místě bydliště nebo předložit potvrzení lékaře o nutnosti další dosílky. Také u dosílaných důchodů se může důchodce rozhodnout mezi doručováním důchodu nebo jeho vyzvedávání si na poště v místě přechodného pobytu.


Výplata důchodu jiné osobě
V zásadě stále platí, že důchod může být vyplacen jen osobě oprávněné k jeho příjmu, tj. důchodci, jeho zákonnému zástupci nebo zvláštnímu příjemci.Má-li důchodce pro příjem výplaty svého důchodu ustanoveného zákonného zástupce (opatrovníka) nebo zvláštního příjemce (osoba určená rozhodnutím obce), lze důchod vyplatit jen tomuto zákonnému zástupci nebo zvláštnímu příjemci. Výplata jakékoli jiné osobě, tedy i manželovi či manželce tohoto jiného příjemce, je zcela vyloučena.

Je-li příjemcem svého důchodu sám důchodce, vyplácí se důchod samozřejmě především jemu. Také v nové důchodové službě je zachována možnost vyplatit důchod manželovi či manželce důchodce. Manželé mohou výplatu důchodu vzájemně přebírat, aniž by museli o tuto službu poštu žádat.

Pokud si však některý z manželů nepřeje, aby za něj manžel či manželka výplatu důchodu přebíral(a), musí to poště písemně oznámit. Jeho důchod na základě tohoto oznámení nebude vyplacen nikomu jinému než jemu.

Při přebírání výplaty důchodu za manžela či manželku prokazuje svou totožnost přebírající partner, který také výplatní doklad podepisuje. Podpisy jsou však v tomto případě třeba dva, tj. prvním podpisem tato osoba potvrzuje příjem výplaty důchodu a druhým podpisem u poznámky "Podmínky trvají" potvrzuje, že důchodce, za něhož důchod přebírá, splňuje podmínky pro nárok na výplatu důchodu, tj. v podstatě skutečnost, že manžel či manželka žije.


Zvláštním a mimořádným opatřením je možnost výplaty doručovaného důchodu osobě, která důchodce v jeho bytě ošetřuje. Tak lze vyplatit důchod pro důchodce osamělého, jemuž jeho momentální zdravotní stav neumožňuje osobně přijmout výplatu a potvrdit její příjem. Pošta vždy zkoumá totožnost ošetřující osoby. Také v tomto případě musí být výplatní doklad opatřen dvěma podpisy této osoby, tj. převzetí výplaty a potvrzení trvání podmínek (žití důchodce). Ošetřující osobě nelze vyplatit důchod mimo místo pobytu důchodce, tedy na poště.


Řešení nevyzvednutých výplat důchodů
Výplatní doklad nedoručené výplaty, kterou nebylo možno vyplatit, protože důchodce nebyl v určený den zastižen, nebo výplaty, u které si důchodce zvolil vyzvedávání na poště, je uložen na poště, kde si může důchodce kdykoli výplatu svého důchodu vyzvednout.

Nevyzvedne-li si ji do konce výplatního období, tj. do posledního pracovního dne, který předchází výplatnímu období následujícího měsíce, zůstává tento "první" nevyzvednutý výplatní doklad uložen na poště i nadále. Výplatní doklad vydaný na další měsíc ("druhý" výplatní doklad, který prodlužuje platnost dokladu "prvního") pošta připojí k dokladu za minulý měsíc a důchodce si může oba důchody kdykoli vyzvednout.

Pokud si důchodce ani v tomto druhém výplatním období nevyzvedne důchody, prodlužuje výplatní doklad vydaný na třetí výplatní období platnost prvních dvou. Pozor! Třetí výplatní doklad prodlužuje platnost předchozích dvou dokladů jen na dobu 20 kalendářních dnů po dni splatnosti posledního, tj. třetího výplatního období. Vyzvedne-li si důchodce na poště uložené tři splátky důchodu do konce platnosti třetího výplatního dokladu, tj. do 20. kalendářního dne po dni splatnosti třetího důchodu, pokračuje výplata důchodu bez přerušení.

Nevyzvedne-li si však důchodce ani třetí výplatu důchodu, pošta výplatu ukončí. O obnovu výplaty a doplacení chybějících splátek musí důchodce požádat přímo Českou správu sociálního zabezpečení.


Upozornění na některá další opatření
Změny a požadavky, které musí důchodce, jemuž je důchod vyplácen v hotovosti poštou, oznámit poště:

  • jiný způsob výplaty než je jeho doručování do místa bydliště, tj. vyzvedávání si důchodu na poště nebo žádost o jeho dosílání do místa přechodného pobytu,
  • vyloučení manžela – manželky z přijímání svého důchodu nebo zrušení tohoto vyloučení,
  • změnu adresy trvalého bydliště.

Pošta má pro tyto změny tiskopis. Při uplatnění požadavku nebo hlášení změny je nutno poště předložit poslední nebo některý z předchozích ústřižků pro příjemce s výjimkou případů, kdy důchodce ještě tento ústřižek mít nemůže, například u změn adres trvalého bydliště hlášených poště před první výplatou důchodu na výplatní doklad, tj. před převzetím výplaty důchodu v únoru 2003.

Žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet pošta od 1. září 2002 nepřijímá. Žádost musí být zaslána přímo na adresu České správy sociálního zabezpečení, která je na formuláři uvedena. Výplata v hotovosti poštou bude pokračovat až do doby kladného vyřízení této žádosti v České správě sociálního zabezpečení. Tímto způsobem jsou odstraněny nedostatky stavu, kdy na ukončení výplaty důchodu poštou bezprostředně a v daných časových relacích nenavazovaly výplaty důchodu poukazem na účet.


Z hlediska ověřování oprávněnosti osoby k příjmu výplaty důchodu se v nové důchodové službě zpřísní tato kontrola. Proto je vhodné, aby si každý příjemce důchodů ověřil platnost svého dokladu totožnosti, především občanského průkazu. Bez předložení platného dokladu totožnosti se vystavuje nebezpečí, že mu důchod nebude vyplacen.


ČSSZ jako největší a zcela výjimečná finančně správní instituce v rámci státní správy ČR spravuje 2 600 000 důchodců, měsíčně vyplácí cca 3 200 000 důchodů v celkové sumě 17 miliard Kč.