ČSSZ navštívila desetičlenná delegace chorvatských ústředních orgánů státní správy

V posledním dubnovém týdnu navštívila ČSSZ desetičlenná delegace chorvatských ústředních orgánů státní správy, v jejichž kompetenci je provádění sociálního zabezpečení. Studijní cesta se uskutečnila v rámci předvstupního twinningového projektu Chorvatska se Švédskem a Slovinskem, ČSSZ ji zorganizovala v rámci dobrých vztahů s těmito státy. Dle vyjádření chorvatské strany si vybrali ke studijní cestě ČR jako jeden z nových členských států a vzhledem k dobré pověsti ČR i aktivnímu působení českých zástupců v unijních orgánech. Chorvatsko se intenzivně připravuje na vstup do EU 1. července 2013.

Zástupci jednotlivých útvarů ČSSZ předali cenné informace formou prezentací a následným zodpovězením řady dotazů z oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění, lékařské posudkové služby, výběru pojistného a vymáhání pohledávek a v neposlední řadě příslušnosti k právním předpisům. Vše bylo zaměřeno na mezinárodní prvek při provádění výše uvedených oblastí.

Zvláštní pozornost byla věnována aktuálnímu tématu přípravy ČR, resp. ČSSZ na elektronickou výměnu údajů o sociálním zabezpečení (EESSI) a s tím spojeným budováním přístupového místa (access pointu).

Kromě ČSSZ navštívili chorvatští  rovněž Ministerstvo práce a sociálních věcí a Centrum mezistátních úhrad. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí byly prezentace zaměřeny na přípravu MPSV před vstupem ČR do EU obecně a dále na oblast rodinných dávek a dávek v nezaměstnanosti s mezinárodním prvkem. Na Centru mezistátních úhrad byla pozornost věnována provádění ustanovení koordinačních nařízení ve vztahu k věcným dávkám včetně praktických příkladů a zkušeností s poskytováním a účtováním přeshraniční zdravotní péče.


Chorvatskou delegaci přivítala na ČSSZ JUDr. Jitka Konopásková, vedoucí oddělení evropské koordinace a mezinárodních styků.


V desetičlenné chorvatské delegaci byli zástupci chorvatského ministerstva práce, zdravotnictví, Institutu důchodového pojištění,
Institutu zdravotního pojištění a správy služeb zaměstnanosti


V popředí vedoucí chorvatské delegace, paní Snježana Balokovič, z chorvatského ministerstva práce.