Boj proti korupci

Protikorupční strategie České správy sociálního zabezpečení je chápána jako souhrn nástrojů a procesů, které minimalizují výskyt a rozsah případného korupčního jednání zaměstnanců. Přijatá protikorupční opatření jsou realizována zejména na základě provedené analýzy rizik.

Dokument, který upravuje boj proti korupci v ČSSZ, je:

 

Na této stránce

 

Seznam poradců a poradních orgánů

V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 se zveřejňují poradci a poradní orgány:

Advokáti a advokátní kanceláře

(1. pololetí 2018)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 841 934,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD, a.s.

 

Kč 6 353 293,- vč. DPH

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

Kč 2 000,-- /1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

Kč 50 790,-- vč. DPH

MSB Legal, v.o.s.

objednávka

poskytování právních služeb spojených s 2 rozpracovanými veřejnými zakázkami

59 290,-- vč. DPH

 

Kč 59.290,-- vč. DPH

 

Havel, Holásek a Partners s.r.o. advokátní kancelář

 

smlouva

Poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

 

3 025 000,-Kč vč. DPH

 

Kč 507 968,-- vč. DPH

 

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

 

smlouva

poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

 

3 025 000,-- vč. DPH

 

Kč 0,--

 

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát

rámcová smlouva

poskytování poradenských, konzultačních a auditních služeb

907 500,- Kč vč. DPH

Kč 0,--

 

Dále se zveřejňuje odkaz na Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu.

 

Podezření na korupční jednání můžete oznámit na:

  • V listinné podobě na adresu:

    Česká správa sociálního zabezpečení
    Oddělení interní kontroly
    Křížová 25
    225 08, Praha 5

 

 

 

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu v souladu s NV č. 145/2015 Sb. v platném znění

Pro příjem oznámení v listinné podobě byla zřízena schránka umístěná vlevo u vchodu do jídelny v ústředí ČSSZ a dále pak dle místních podmínek na každé OSSZ. Pro elektronická podání byla zřízena elektronická adresa: zelena.schranka@cssz.cz.

Prošetřovatelem podání byl určen vedoucí oddělení interní kontroly.