Povinnosti

O účasti na nemocenském pojištění je třeba informovat příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ, a to pomocí předepsaného formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání).

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) zaměstnanců mohou zaměstnavatelé podávat:

  • na předepsaném tiskopisu v listinné podobě (je k dispozici na OSSZ), tiskopis lze vyplnit ručně nebo na ePortálu ČSSZ a vytisknout jej;
  • na předepsaném tiskopisu v elektronické podobě ve formě datové věty, tj. ve formátu XML (tzv. e - Podání, tiskopis je k dispozici na ePortálu ČSSZ) prostřednictvím sítě Internet, a to:
    • a) na určenou elektronickou adresu podatelny Veřejného rozhraní pro e - Podání (VREP/APEP) s připojeným uznávaným elektronickým podpisem (za předpokladu předchozí registrace na příslušné OSSZ);
    • b) prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS) do určené datové schránky příslušné OSSZ, alternativně do datové schránky ČSSZ (název datové schránky: e - Podání ČSSZ, ID datové schránky: 5ffu6xk);
    • c) přes ePortál ČSSZ prostřednictvím Národní identitní autority (NIA), a to bez použití uznávaného elektronického podpisu

Za zaměstnance podává formulář jeho zaměstnavatel.

OSVČ se k účasti na nemocenském pojištění přihlašuje sama.

Informace z Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) jsou součástí registru pojištěnců, který vede ČSSZ pro účely provádění nemocenského a důchodového pojištění a který mimo jiné slouží k provádění sociálního zabezpečení a plnění úkolů plynoucích z práva Evropských společenství a mezinárodních smluv. Vznik registru pojištěnců stanovil zákon č. 424/2003 Sb., s účinností od 1. 7. 2005.

Povinnosti detailně