Informace k dlouhodobému ošetřovnému pro ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče

 

Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče (dále jen „ošetřující lékař LP“) při splnění podmínek

  • hospitalizace pro závažnou poruchu zdraví v délce trvání alespoň 7 dnů
  • předpoklad potřeby ošetřování jinou osobou po propuštění z hospitalizace alespoň po dobu následujících 30 kalendářních dnů

 

rozhodne o vzniku potřeby dlouhodobé péče a vystaví předepsaný tiskopis Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče (dále „RPDP“), a to na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka anebo osoby určené ošetřovanou osobou. Rozhodnutí musí být vystaveno v den propuštění z hospitalizace a není možné je vystavit zpětně. Doporučuje se tedy vystavit je v den propuštění z hospitalizace v každém případě, kdy budou splněny podmínky pro jeho vystavení.

 

Ošetřující lékař LP vyplní I. díl tiskopisu RPDP, a to následujícím způsobem:

  • údaj o hospitalizaci ošetřované osoby – datum zahájení a ukončení hospitalizace
  • termín kontroly zdravotního stavu a potřeby dlouhodobé péče u ošetřujícího lékaře poskytovatele ambulantní péče, nejdéle však do 15 dnů ode dne skončení hospitalizace
  • identifikaci ošetřujícího lékaře poskytovatele ambulantní péče, v rozsahu alespoň jména lékaře a jeho sídla dle sdělení ošetřované osoby/jiné osoby, která je oprávněna požádat o vystavení RPDP
  • datum vystavení RPDP, razítko poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a podpis ošetřujícího lékaře.

 

Vyplněný I. díl RPDP ošetřující lékař LP následně zašle okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), příslušné dle sídla poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, a to nejpozději třetí pracovní den následující po dni, v němž bylo toto rozhodnutí vydáno.

Zbývající II. a III. díl RPDP předá ošetřující lékař LP v den propuštění z hospitalizace ošetřované osobě, popřípadě jejímu zákonnému zástupci, opatrovníku anebo osobě určené ošetřovanou osobou.

V případě opětovné hospitalizace ošetřované osoby v průběhu trvání potřeby dlouhodobé péče ošetřující lékař LP vyplní na II. díle RPDP v oddíle „Záznamy ošetřujících lékařů poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče o přijetí ošetřované osoby k hospitalizaci a o propuštění z ní v průběhu trvání potřeby dlouhodobé péče“ údaje týkající se proběhlé hospitalizace při propouštění ošetřované osoby z této hospitalizace.

 

Další informace k dlouhodobému ošetřovnému a vzory vyplněných tiskopisů najdete v sekci Nemocenské pojištění.