Informace k dlouhodobému ošetřovnému pro ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče

 

Ošetřovaná osoba, její zákonný zástupce, opatrovník anebo osoba určená ošetřovanou osobou předá při první kontrole zdravotního stavu u ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče (dále jen „ošetřující lékař AP“) II. díl Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče (dále jen „RPDP“), který jí byl vystaven při skončení hospitalizace.

Ošetřující lékař AP vyplní v oddíle „Záznamy ošetřujících lékařů poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové a ambulantní péče o převzetí a propuštění ošetřované osoby ze své péče v průběhu trvání potřeby dlouhodobé péče“ datum převzetí ošetřované osoby do své péče.

Následně ošetřující lékař AP posoudí, zda trvá potřeba poskytování dlouhodobé péče a na II. díl RPDP ošetřující lékař AP v oddíle „Záznamy ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče, lékaře nebo zaměstnance OSSZ (popř. jiného příslušného orgánu nemocenského pojištění)“ vyplní datum provedení kontroly a stanoví termín příští kontroly potřeby dlouhodobé péče se zřetelem na zdravotní stav ošetřované osoby.

Převzetí ošetřované osoby do své péče dále ošetřující lékař AP oznámí příslušné OSSZ na předepsaném tiskopise Hlášení ošetřujícího lékaře (dále jen „HOL“), a to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy k převzetí do péče došlo. Tento tiskopis byl pro uvedený účel doplněn o možnost vyznačení čísla RPDP.

Nejméně jednou měsíčně ošetřující lékař AP potvrdí pro účely výplaty dávky dlouhodobého ošetřovného trvání potřeby dlouhodobé péče na tiskopise Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o skončení potřeby dlouhodobé péče, kde v části A vyplní údaj o trvání potřeby dlouhodobé péče, a to ke dni vydání tohoto potvrzení nebo nejvýše 3 kalendářní dny dopředu. Tiskopis s vyplněnou částí A předá ošetřující lékař AP ošetřované osobě, popřípadě jejímu zákonnému zástupci, opatrovníku anebo osobě určené ošetřovanou osobou.

 

Ošetřující lékař AP rozhoduje o ukončení potřeby dlouhodobé péče, a to v případě, pokud:

  • uplynula podpůrčí doba v délce trvání 90 kalendářních dnů ode dne vzniku potřeby dlouhodobé péče, tj. ode dne, kdy bylo rozhodnuto o potřebě dlouhodobé péče,
  • v průběhu podpůrčí doby vyšetřením zjistí, že zdravotní stav ošetřované osoby již další poskytování dlouhodobé péče nevyžaduje, a to ke dni, kdy tuto skutečnost zjistil, nebo nejpozději třetím kalendářním dnem následujícím po dni tohoto vyšetření, nebo
  • v průběhu podpůrčí doby se ošetřovaná osoba nedostaví ve stanoveném termínu ke kontrole trvání potřeby dlouhodobé péče nebo se nepodrobí kontrole zdravotního stavu u určeného poskytovatele zdravotních služeb, aniž by prokázala existenci vážných důvodů, pro které se k této kontrole nebo vyšetření nemohla dostavit, a to ke dni kontroly nebo vyšetření.

 

Ošetřující lékař AP při rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče vyznačí datum, ke kterému potřeba dlouhodobé péče skončila a datum rozhodnutí na II. díl RPDP a zašle jej OSSZ příslušné dle sídla poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče, a to nejpozději třetí pracovní den následující po dni, v němž bylo rozhodnutí vydáno.

Následně po rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče vystaví ošetřující lékař AP pro účely výplaty dávky dlouhodobého ošetřovného tiskopis Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o skončení potřeby dlouhodobé péče, kde v části A vyplní údaj o tom, že potřeba dlouhodobé péče daný den skončila. Tiskopis s vyplněnou částí A předá ošetřující lékař AP ošetřované osobě, popřípadě jejímu zákonnému zástupci, opatrovníku anebo osobě určené ošetřovanou osobou.

Pokud ošetřující lékař AP rozhodl o ukončení potřeby dlouhodobé péče, protože se ošetřovaná osoba nedostavila ve stanoveném termínu ke kontrole trvání dlouhodobé péče anebo k vyšetření zdravotního stavu, může ošetřovaná osoba prokázat existenci vážných důvodů, pro které se nemohla dostavit ke kontrole. Prokázala-li ošetřovaná osoba existenci takových důvodů, ošetřující lékař AP rozhodne o vzniku potřeby dlouhodobé péče a vystaví nový tiskopis RPDP. Tato potřeba dlouhodobé péče se považuje za pokračování předchozí potřeby dlouhodobé péče. Pouze v tomto případě může rozhodnout o vzniku potřeby dlouhodobé péče a vystavit tiskopis RPDP ošetřující lékař AP.

V případech ztráty jednoho z dílů tiskopisu RPDP může ošetřující lékař vystavit náhradní hlášení a příslušný díl tiskopisu RPDP.

 

Další informace k dlouhodobému ošetřovnému a vzory vyplněných tiskopisů najdete v sekci Nemocenské pojištění.