Informace o změnách v nemocenském pojištění zaměstnanců

Informace o změnách v nemocenském pojištění zaměstnanců v důsledku přijetí zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona č. 375/2011 Sb.

Uvedené zákony jsou souborem nových právních předpisů, které od 1. dubna 2012 mimo jiné nahrazují stávající překonanou úpravu provedenou zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

 

I. Změny v právní úpravě

Nové zákony zavádí kromě jiného v některých ohledech pozměněnou terminologii, např. se nahrazuje pojem „ústavní péče“ pojmem „lůžková péče“, pojem „zdravotnické zařízení“ pojmem „poskytovatel zdravotních služeb“, pojem „zařízení závodní preventivní péče“ pojmem „poskytovatel pracovnělékařských služeb“, pojem „komplexní lázeňská péče“ pojmem „lázeňská léčebně rehabilitační péče“ a pojem „léčebný režim“ pojmem „individuální léčebný postup“. To se odráží i v souvisejících právních předpisech, např. v zákoně o nemocenském pojištění.

 

II. Přezkum posouzení zdravotního stavu

Přijatými zákony se věcně v této oblasti nic nemění. I podle nové právní úpravy lze tedy v situaci, kdy posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud má za to, že lékařský posudek je nesprávný, podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Přezkoumání posouzení zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění je upraveno v zákoně č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, který doplňuje obecnou úpravu zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Lhůta pro podání návrhu na přezkoumání posouzení zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění činí 3 pracovní dny. Lhůta pro postoupení návrhu na přezkoumání posouzení zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, pokud poskytovatel zdravotních služeb návrhu na přezkoumání posouzení zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění nevyhoví v plném rozsahu, činí 5 pracovních dnů.

Dokladem o prokazatelném předání rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti posuzované osobě a ve věcech potřeby ošetřování a péče osobě, která o posouzení zdravotního stavu požádala, je záznam ve zdravotnické dokumentaci, který posuzovaná osoba podepíše, nebo v případě zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence vyznačení doručení na doručence. Nemůže-li se pacient s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat nebo odmítá-li pacient podepsat záznam ve zdravotnické dokumentaci, který je dokladem o prokazatelném předání rozhodnutí, zdravotnický pracovník tuto skutečnost zaznamená do zdravotnické dokumentace a zároveň uvede důvody, které pacientovi brání v podepsání. Záznam ve zdravotnické dokumentaci podepíše zdravotnický pracovník a svědek.

 

III. Změny tiskopisů v nemocenském pojištění

V důsledku výše uvedených změn právní úpravy dojde při nejbližším dotisku i k úpravě tiskopisů předepsaných k uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění (např. příslušná poučení na tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ aj.) v textu, který vychází z rušené právní úpravy. Tiskopisy vydané do konce března 2012 zůstávají nadále v platnosti a lze je používat i v období od 1. dubna 2012.