Informace o novele zákona o nemocenském pojištění a změnách používaných tiskopisů od 1. 12. 2009

Informace o novele zákona o nemocenském pojištění a změnách používaných tiskopisů od 1. 12. 2009

Dne 1. 12. 2009 nabývá účinnosti zákon č. 302/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Tímto zákonem se mění některé povinnosti ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele a v návaznosti dochází ke změnám tiskopisů.

Všichni ošetřující lékaři vedení v evidencích ČSSZ budou informováni o těchto změnách a dalším postupu dopisem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské - dále jen OSSZ/PSSZ/MSSZ).


Změny v povinnostech ošetřujícího lékaře dané novelou zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění:

  • Ošetřující lékař již nemá povinnost zakládat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti do zdravotnické dokumentace práce neschopného pojištěnce (změna § 61 písm. u/).
  • Prodlužuje se lhůta pro odeslání hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Tato hlášení je povinen ošetřující lékař zaslat příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ popř. jinému příslušnému orgánu nemocenského pojištění, nejpozději třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku či ukončení dočasné pracovní neschopnosti (dosud byl povinen odeslat tato hlášení následující pracovní den). Hlášení o změně režimu dočasně práceneschopného pojištěnce (na tiskopise „Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění“) ošetřující lékař nadále zasílá příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ (služebnímu orgánu) nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy bylo ošetřujícím lékařem rozhodnuto o změně režimu dočasně práceneschopného pojištěnce (nové znění § 61 písm. e/).
  • Do zákona se doplňuje, že ošetřující lékař rozhodne o ukončení potřeby ošetřování dnem, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování pominula, nebo nejpozději třetím kalendářním dnem od tohoto vyšetření (změna § 68 odst. 3).
  • Ošetřujícílékař již není povinen odesílat hlášení o vzniku a ukončení potřeby ošetřování do evidence OSSZ/PSSZ/MSSZ služebnímu orgánu (zrušeno ustanovení§ 69 písm. d/).

Změny tiskopisů

Od 1. 12. 2009 se budou používat nové tiskopisy „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ a „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“. Nově se zavádí tiskopis „Náhradní hlášení“, který bude nahrazovat kterýkoli z dílů tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ v případě, že dojde k jeho ztrátě nebo znehodnocení.

Nejzásadnější změny provedené na uvedených tiskopisech jsou následující:

  • snížení počtu dílů tak, že Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti je pětidílné a Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) dvoudílné,
  • nová koncepcetiskopisu Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), kdy se rozlišuje zakřížkováním, zda jde o onemocnění či karanténu a zda jde o nezbytnost ošetřování nemocné osoby, či o onemocnění osoby, která jinak o dítě pečuje,
  • na rozhodnutí (hlášení) o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (díly II. a V.) je uveden namísto údaje „SCHOPEN PRÁCE OD“ údaj „NESCHOPEN PRÁCE DO“ a ošetřující lékař uvádí poslední den trvání dočasné pracovní neschopnosti, a nikoliv den, od kterého je pojištěnec schopen práce.

V údajích, které vyplňuje pojištěnec a zaměstnavatel na tiskopisech „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ a „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ nedochází k věcným změnám, pouze jsou upřesněny některé formulace.

Podrobné informace o nových tiskopisech platných od 1. 12. 2009


Přechod na novou právní úpravu

Nové tiskopisy se použijí ve všech případech, kdy dočasná pracovní neschopnost (karanténa) nebo potřeba ošetřování (péče) vznikla 1. 12. 2009 a později. O ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování (péče), o jejímž vzniku bylo rozhodnuto před 1. 12. 2009, se rozhodne na dosavadních tiskopisech (tj. platných do 30. 11. 2009). U dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před 1. 12. 2009, se příslušné díly určené pro hlášení o ukončení pracovní neschopnosti zašlou do evidence příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ (u příslušníků služebnímu orgánu) v termínech platných od 1. 12. 2009, tj. nejpozději třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti vydáno. Tiskopisy určené pro hlášení o ukončení potřeby ošetřování se již orgánu nemocenského pojištění nezasílají.