Co by měly vědět OSVČ

Podmínky účasti OSVČ na nemocenském pojištění

OSVČ je účastna nemocenského pojištění dobrovolně  za současného splnění následujících podmínek

 • vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR anebo mimo území ČR, avšak  na  základě oprávnění vyplývajících z právních předpisů ČR.
 • podala přihlášku k účasti na nemocenském pojištění na předepsaném tiskopisu.
 • platí pojistné na nemocenské pojištění alespoň v minimální výši a ve stanovených termínech

Vznik nemocenského pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění OSVČ vzniká dnem, který uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška podána a ne dříve než dnem zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Zánik nemocenského pojištění OSVČ

OSVČ zaniká nemocenské pojištění dnem

 • uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém byla odhláška podána,
 • skončení samostatné výdělečné činnosti,
 • zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
 • od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
 • prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné,   nebo sice bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno, 
 • nástupu výkonu trestu odnětí svobody.

O zániku účasti na nemocenském pojištění z důvodu nezaplacení pojistného informují OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (dále jen „OSSZ“) OSVČ písemně.

Dávky nemocenského pojištění

Z nemocenského pojištění se OSVČ poskytují dvě dávky

 • nemocenské, a to od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (nařízené karantény), pokud byla OSVČ bezprostředně přede dnem vzniku dočasné pracovní neschopnosti (nařízené karantény) účastna tohoto pojištění alespoň tři měsíce.
 • peněžitá pomoc v mateřství nejdříve od počátku 8. týdne před očekávaným dnem porodu, pokud účast na nemocenském pojištění trvala v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, alespoň po dobu 270 kalendářních dnů, z toho byla účast na pojištění OSVČ po dobu alespoň 180 kalendářních dnů  v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby. Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, která nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, začíná podpůrčí doba od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

Nárok  na výplatu těchto dávek má OSVČ pouze v případě, že po dobu jejich pobírání osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost. Je-li výkon samostatné výdělečné činnosti zajištěn prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob je tato podmínka splněna. Výkon jiné než samostatné výdělečné činnosti však poskytování těchto dávek z nemocenského pojištění OSVČ nebrání.

O dávkách rozhoduje příslušná OSSZ. Žádost o dávku uplatňuje OSVČ u místně příslušné OSSZ.

Další podrobnosti o nemocenských dávkách OSVČ  lze nalézt na webových stránkách ČSSZ v informaci „http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/davky/davky-nemocenskeho-pojisteni.htm"

Rozhodným obdobím pro stanovení výše dávky je 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost. Z rozhodného období musí být vyloučena doba, po kterou OSVČ nevykonávala činnost nebo pobírala nemocenské dávky z nemocenského pojištění OSVČ po celý kalendářní měsíc, nebo nebyla účastna nemocenského pojištění.

Pojistné na nemocenské pojištění

Sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ  činí 2,3 %. Minimální měsíční základ pojistného činí 5 000 Kč a minimální platba je stanovena ve výši 115 Kč.

Měsíční základ na nemocenské pojištění si OSVČ určuje svou platbou a maximální měsíční základ je určen ve výši částky rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích, připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. Určeným vyměřovacím základem je celková částka, ze které bylo OSVČ za daný kalendářní rok stanoveno pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Nelze-li určit maximální měsíční základ z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích (např. při zahájení samostatné výdělečné činnosti, kdy v posledních třech letech nebyla činnost vykonávána), rovná se tento polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. Polovina průměrné mzdy v roce 2017 činí 14 116 Kč, tzn. platbu pojistného ve výši 325 Kč měsíčně (2,3 % z 14 116 Kč).

Zaplatí-li OSVČ za některý měsíc vyšší pojistné, než odpovídá jejímu maximálnímu měsíčnímu základu, vzniká přeplatek, který bude vyčíslen po skončení kalendářního roku, ve kterém takový přeplatek vznikl, nejpozději do 30 dnů po podání přehledu za tento rok.

Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od 1. do 20. dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za který se toto pojistné platí, tj. např. pojistné za leden 2017 je splatné od 1. do 20. února 2017. Za den platby se považuje den, kdy byla platba připsaná na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Účet pro platby pojistného na nemocenské pojištění je odlišný od účtu pro platby na důchodové pojištění!

OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, je povinna platit pojistné na nemocenské pojištění na účet příslušné OSSZ na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch kalendářních měsíců, ve kterých po celý měsíc měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění jako OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se považuje rovněž doba prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, za které se nemocenské nevyplácí. OSVČ může po projednání s OSSZ platit pojistné na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku.

Jestliže pojistné na nemocenské pojištění bylo zaplaceno po uplynutí lhůty stanovené pro splatnost pojistného nebo zaplaceno v nižší částce, než mělo být zaplaceno, jedná se o přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění. OSSZ je povinna při vrácení tohoto přeplatku, nebo při použití tohoto přeplatku k úhradě splatného závazku vůči OSSZ, písemně oznámit OSVČ den a důvod zániku její účasti na nemocenském pojištění.

 

 

Aktualizováno dne: 2. 2. 2017