Co by měl vědět zaměstnanec

Nemocenské pojištění vzniká lidem zpravidla dnem, ve kterém začal vykonávat práci a zaniká dnem skončení doby zaměstnání (blíže viz. podmínky účasti na pojištění). Povinně jsou tedy účastni nemocenského pojištění zaměstnanci a osoby ve služebním poměru (blíže viz. okruh pojištěných osob)

Z nemocenského pojištění zaměstnanců se vyplácí nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství a otcovská.

V případě nemoci má na nemocenské nárok zaměstnanec, který byl uznán dočasně práceneschopným (nebo mu byla nařízena karanténa) a dočasná pracovní neschopnost (nebo nařízená karanténa) trvá déle než 14 kalendářních dnů.

Nemocenské se poskytuje od 15. dne pracovní neschopnosti až do jejího ukončení, a to za kalendářní dny. Zaměstnanec má možnost si zvolit způsob výplaty dávky – bezhotovostní výplatu na účet vedený u peněžního ústavu v ČR - nebo výplatu v hotovosti (poštovní poukázkou). Ve druhém případě hradí náklady za doručení pojištěnec, kdy základní poukázečné činí 24 Kč (při dávce ve výši od 5 001 do 50 000 Kč poukázečné činí 34 Kč; za každých dalších započatých 10 000 Kč se poukázečné navyšuje o 7 Kč).

Pokud ošetřující lékař zjistí, že pro nemoc nebo úraz nemůže zaměstnanec vykonávat svou práci, rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Podstatnou roli hraje rozhodnutí o pracovní neschopnosti vystavené ošetřujícím lékařem, tzv. neschopenka. Zaměstnanec odevzdává zaměstnavateli tři díly této neschopenky, a to na začátku nemoci Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (III. díl), Žádost o nemocenské (IV. díl) (pokud pracovní neschopnost trvá déle než 14 dní), a při skončení nemoci Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli (V. díl). Je-li pracovní neschopnost dlouhodobější, prokazuje zaměstnanec trvání pracovní neschopnosti Potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístkem na peníze), které mu vystavuje ošetřující lékař.

Nemocný v době pracovní neschopnosti dodržuje stanovený režim dočasně práceneschopného pojištěnce, který mu stanoví ošetřující lékař. Mezi hlavní povinnosti  nemocného patří mimo jiné to, že se zdržuje na uvedené adrese pobytu a umožní příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce, v době prvních 14 dní také kontrolu zaměstnavatele. Porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce může vést ke zkrácení nebo odejmutí nemocenského.

Prvních 14 dní pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele náhradu mzdy. Ta není dávkou nemocenského pojištění,  její poskytování je upraveno pracovněprávními předpisy. Teprve po uplynutí těchto dvou týdnů vyplácí nemocenské OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

 

Aktualizováno v lednu 2018