Změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2011

Změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2011

Nemocenské

Podpůrčí doba u nemocenského

Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 se bude nemocenské vyplácet až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nebo nařízené karantény. Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle zákoníku práce v období prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN či nařízené karantény.

V případě, že jde o zaměstnance – poživatele starobního důchodu či invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nemocenské se bude v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 vyplácet od 22. kalendářního dne trvání DPN nebo nařízené karantény po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončí zaměstnání. Při více DPN v jednom kalendářním roce se nemocenské bude vyplácet po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů.

 

Výše nemocenského

Pro dobu od 1. 1. 2011 bude nadále platit právní úprava původně přijatá jen pro rok 2010, tzn. nadále bude výše nemocenského činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) po celou dobu DPN nebo nařízené karantény.

 

Změny pro ošetřující lékaře

Bude-li v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 trvat dočasná pracovní neschopnost déle než 21 kalendářních dnů, je ošetřující lékař povinen potvrdit pojištěnci pro účely poskytování náhrady mzdy (platu) nebo snížení platu její trvání vždy k 21. kalendářnímu dni ode dne jejího vzniku.

 

Změny pro zaměstnavatele

V době od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 je zaměstnavatel je povinen neprodleně předávat místně příslušné OSSZ tiskopis „Žádost o nemocenské“ (IV. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti) společně s řádně vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“, a to zpravidla po 21 kalendářních dnech trvání DPN, nejpozději však s tiskopisem „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ či s tiskopisem „Rozhodnutím o ukončení dočasné pracovní neschopnosti“ (V. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti).

Zaměstnavatel má dále oprávnění provést kontrolu, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, jde-li o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek, po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

 

Přechodná ustanovení

Jestliže DPN vznikne nebo karanténa bude nařízena před 1. 1. 2011 a bude trvat i v roce 2011, nemocenské se bude vyplácet za podmínek a po dobu podle zákona o nemocenském pojištění ve znění účinném do 31. 12. 2010.

 

Vyloučené dny

V době od  1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 se vyloučenými dny bude rozumět období prvních 21 kalendářních dní, namísto stávajících prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy.

 

Redukční hranice

Dávky nemocenského pojištění se vypočítávají z DVZ a rozhodným obdobím je zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, s níž je spojen vznik nároku na dávku nemocenského pojištění. 

Od  1. 1. 2011 se zvyšují redukční hranice pro úpravu DVZ v závislosti na vývoji výše průměrné mzdy, což ovlivní i mírný nárůst výše dávek. První redukční hranice bude činit 825 Kč, druhá redukční hranice 1 237 Kč a třetí redukční hranice 2 474 Kč.

Do první redukční hranice se počítá z DVZ 90 % (u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 100 %). Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.