Provádění nemocenského pojištění do 31. 12. 2008

Při provádění nemocenského pojištění plní stanovené povinnosti (úkoly) jednak okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení) jako orgány státní správy a organizace. Úkoly plní rovněž zaměstnavatelé. Stanovené povinnosti uvedených subjektů jsou upraveny zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění.  V nemocenském pojištění se pro právnické a fyzické osoby, které zaměstnávají zaměstnance, používá pojem organizace a malá organizace.

Organizace (s více než 25 zaměstnanci) a malá organizace mají povinnost příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ přihlásit svého nového zaměstnance k nemocenskému pojištění pomocí Přihlášky k nemocenskému pojištění – odhlášky, a to do osmi dnů od jeho nástupu do zaměstnání.Při ukončení zaměstnaneckého poměru je povinností každé organizace svého zaměstnance z nemocenského pojištění odhlásit, a to také do osmi dnů. Pro přihlašování a odhlašování zaměstnanců se organizace s více než 25 zaměstnanci může písemně dohodnout s příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ na jiné lhůtě.

Pokud u organizace dojde ke změně údajů v nemocenském pojištění jejích zaměstnanců, musí příslušní OSSZ/PSSZ/MSSZ tyto změny nahlásit, a to rovněž do osmi dnů ode dne, kdy se to dozvěděla.

Organizace

Organizace je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců, anebo sice méně, avšak evidenci mezd pro ni vede jiná právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců.Organizace sama provádí nemocenské pojištění svých zaměstnanců

 • přijímá žádosti o dávky,
 • posuzuje splnění podmínek pro nárok na dávky,
 • vyplácí dávky zaměstnancům ve stanovených termínech.

Nemocenské pojištění provádí

 • u zaměstnanců v pracovním poměru organizace, k níž jsou v pracovním poměru,
 • u členů družstva, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, toto družstvo,
 • u společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, tato společnost,
 • u zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti organizace, která uzavřela se zaměstnancem tuto dohodu,
 • u soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
 • u členů zastupitelstev územních samosprávných celků, kterým jsou vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění, provádí orgán, který vyřizuje osobní věci zaměstnanců územních samosprávných celků,
 • u poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář zákonodárného sboru, u poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území ČR, Kancelář Poslanecké sněmovny
 • u členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
 • u prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,
 • u ředitele Bezpečnostní informační služby tato služba,
 • u dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která těmto pracovníkům vyplácí odměnu za výkon pečovatelské služby,
 • u pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu, zřizovatel tohoto zařízení, a u pěstounů, kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního předpisu, orgán, který vyplácí tuto odměnu,
 • u osob zařazených k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě věznice,
 • u studentů a žáků orgány, které provádějí nemocenské pojištění zaměstnanců školy, na které student nebo žák studuje; jde-li o studenty a žáky, kteří jsou českými občany a jsou vysláni ke studiu nebo studijnímu pobytu v zahraničí příslušným orgánem nebo jinou právnickou osobou, tento orgán nebo tato právnická osoba, a jde-li o studenta nebo žáka, který do zahraničí nebyl vyslán tímto orgánem nebo jinou právnickou osobou, příslušná okresní správa sociálního zabezpečení,
 • u členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů,
 • u Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného ochránce práv,
 • u státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby (účinnost od 1.1.2009)
 • u pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů organizace, k níž jsou v tomto pracovním vztahu,
 • u členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
 • u finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Česká národní banka,
 • u členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad.

Malá organizace

Malá organizace je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává aspoň jednoho zaměstnance, nejvíce však 25 zaměstnanců.Nemocenské pojištění zaměstnanců malých organizací provádí příslušná okresní (městská) správa sociálního zabezpečení ( v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení), která také těmto zaměstnancům vyplácí dávky nemocenského pojištění.Příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení k provádění nemocenského pojištění zaměstnanců malých organizací se řídí sídlem malé organizace.Sídlem malé organizace se rozumí

 • u právnické osoby sídlo zapsané v obchodním rejstříku, popř. jiném stanoveném rejstříku nebo evidenci,
 • u fyzické osoby místo trvalého pobytu této fyzické osoby,
 • u fyzické osoby s trvalým pobytem v zahraničí místo jejího hlášeného pobytu v ČR.