Informace o změně výplaty dávek nemocenského pojištění vyplácených zaměstnavatelem

Informace o změně výplaty dávek nemocenského pojištění vyplácených zaměstnavatelem

Dle přechodného ustanovení § 171 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, vyplácí dávky nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. 1. 2009 a pokračuje dále i po 31. 12. 2008, nejvýše po dobu 1 roku ten, kdo byl příslušný k výplatě těchto dávek ke dni 31. 12. 2008.“

Z výše uvedeného vyplývá, že dávky nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. 1. 2009, vyplácejí zaměstnavatelé a mohou je vyplácet nejdéle do 31. 12. 2009. V případě, že nárok na tyto dávky bude trvat i po 31. 12. 2009 (jedná se o výplatu nemocenského v případech, kdy OSSZ/PSSZ/MSSZ vydala rozhodnutí o prodloužení výplaty nemocenského po skončení podpůrčí doby), vyplatí zaměstnavatel tuto dávku maximálně do 31. 12. 2009 a předá výplatu těchto dávek na místně příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ.

K zabezpečení výplaty těchto dávek od 1. 1. 2010 je třeba, aby zaměstnavatel předal příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ:

  • seznamy zaměstnanců, kterým vyplácí dávky NP, jejichž datum vzniku nároku spadá do roku 2008,
    náležitosti seznamu zaměstnanců: RČ zaměstnance; příjmení zaměstnance; jméno zaměstnance; druh dávky NP; vznik sociální události od (např. datum začátku pracovní neschopnosti); rozhodné období; vyměřovací základ, vyloučené dny; poslední výplata dávky NP od – do, poslední výplata dávky NP vyplacena dne; poslední výplata dávky NP provedena na adresu/účet; přesná adresa pro výplatu dávky NP/přesný účet pro výplatu dávky NP, případně s uvedením specifického symbolu; číslo pracovní neschopnosti,
  • kopie žádostí o dávku NP (např. III. díl tiskopisu „Potvrzení pracovní neschopnosti“ – Hlášení o počátku pracovní neschopnosti),
  • kopie posledních potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, na základě kterých byla dávka zaměstnavatelem naposledy vyplacena,
  • identifikace všech rozhodnutí OSSZ o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby (tj. označení OSSZ, která rozhodnutí vydala, číslo jednací rozhodnutí a datum vystavení rozhodnutí).

Seznam s těmito doklady odešle ihned po té, co obdrží od některého ze zaměstnanců uvedeného na seznamu první navazující potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nebo doklad o ukončení pracovní neschopnosti nebo karantény. Všechny další originály tiskopisů, které slouží jako podklad po výplatu dávky NP je povinen zaměstnavatel neprodleně zaslat na místně příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ.