Mezinárodní smlouvy a právo EU

Bilaterální smlouvy, které ČR uzavřela před 1. 5. 2004 se členskými státy EU (Francie, Německo, Rakousko, Lucembursko, Nizozemí, Španělsko, Slovinsko, Slovensko, Polsko, Kypr, Litva, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko) neztrácí vstupem ČR do Evropské unie svou platnost, ale neaplikují se (s výhradou přesně stanovených výjimek dohodnutých s Evropskou unií, blíže viz http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/pravo-eu-a-mezinarodni-smlouvy.htm). Od 1. 5. 2004 ČR ve vztahu k výše uvedeným státům*) aplikuje v oblasti sociálního zabezpečení právní předpisy EU, tzv. Koordinační nařízení ES č. 1408/71 a č. 574/72, která byla dne 1. 5. 2010 nahrazena novými nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009. Ve vztahu ke Švýcarsku se používají nová nařízení č. 883/2004 a č. 987/2009 od 1. 4. 2012 a ve vztahu k zemím Evropského hospodářského prostoru (EHP, tj. Norsko, Island a Lichtenštejnsko) od 1. 6. 2012.

*) Ve vztahu k Rumunsku a Bulharsku od 1. 1. 2007 a ve vztahu k Chorvatsku od 1. 7. 2013.

Podrobnější údaje týkající se aplikace práva EU naleznete na http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/ .

Smlouvy se státy, které nejsou členy Evropské unie (Albánie, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Chile, Indie, Izrael, Japonsko, Kanada, Korea, Makedonie, Moldávie, Quebec, Rusko, Srbsko, Černá Hora, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA), zůstávají nadále v platnosti a jsou v plném rozsahu prováděny.

Výměna informací

Členské státy Evropské unie si za účelem získání nutných údajů pro přiznání nároku na dávky v jednotlivých státech vyměňují informace prostřednictvím unifikovaných tzv. evropských formulářů. Pro provádění mezinárodních smluv s jinými státy, které nejsou členskými státy EU, jsou užívány tzv. bilaterální formuláře, které pro účely důchodového řízení naleznete na http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/mezinarodni-smlouvy.htm.

 

Aktualizováno dne 20. 2. 2018