Teritoriální smlouvy

(Smlouva s Ruskem)

V případě smluv teritoriálního typu důchod přiznává stát, ve kterém má žadatel ke dni vzniku nároku na důchod trvalý pobyt a tento stát pak vyplácí důchod i za dobu zaměstnání (pojištění) získanou ve druhém smluvním státě. Přeloží-li důchodce své trvalé bydliště do druhého smluvního státu, převezme tento druhý smluvní stát závazky prvního smluvního státu a vyplácí důchod, v němž jsou zohledněny jak vlastní tak i doby pojištění prvního smluvního státu.

Postup v případě států, se kterými ČR nemá uzavřeny bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení

V případě, že osoba získá doby pojištění ve státě, se kterým Česká republika nemá uzavřenou bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení, nemohou být tyto doby pro nárok na český důchod zohledněny. V tomto případě se postupuje výhradně podle českých právních předpisů, konkrétně podle zákona číslo 155/1995 Sb., v platném znění. Pokud jsou splněny podmínky nároku na důchod podle českých předpisů a žadatel žije v cizině, důchod se přizná a vyplácí bez jakýchkoli omezení. České právní předpisy nevyžadují, aby žadatel měl občanství České republiky.