Proporcionální smlouvy

Důchodové pojištění v mezinárodních smlouvách o sociálním zabezpečení

Proporcionální smlouvy – principy sčítání pojistných dob a dílčení důchodů

 1. Získání potřebné doby pojištění v jednom smluvním státě
  Pokud občan získá celou dobu pojištění potřebnou pro nárok na důchod v jednom ze smluvních států, přizná mu tento stát důchod výhradně podle svých právních předpisů.
 2. Sčítání dob pojištění
  Jestliže žadatel o důchod nezíská ani v jednom ze smluvních států potřebnou dobu pojištění podle vnitrostátních předpisů, tak by za předpokladu neexistence bilaterální smlouvy neměl nárok na důchod ani v jednom smluvním státě. Princip sčítání dob pojištění, obsažený v mezinárodních smlouvách proporcionálního typu, tomuto zabraňuje. V případě, že doba pojištění získaná podle právních předpisů jednoho smluvního státu nebude dostačující pro vznik nároku na důchod, budou se pro nárok brát v úvahu i doby odpovídajícího pojištění získané ve druhém smluvním státě, a to v tom rozsahu, ve kterém se časově nepřekrývají
 3. Dílčí důchod
  Po sečtení pojistných dob každý ze smluvních států přizná, vyměří a vyplácí důchod jen za dobu pojištění, kterou pojištěnec v tom kterém státě získal, tzv. dílčí důchod. Výše dílčího důchodu se stanoví následovně. Nejprve se vypočítá podle českých právních předpisů výše důchodu, která by žadateli náležela, kdyby veškeré doby pojištění byly získány podle českých právních předpisů. Jedná se o tzv. teoretickou výši. Tato teoretická výše se dílčí, to znamená že se sníží tak, aby odpovídala poměru délky dob pojištění získaných podle českých právních předpisů k celkové době pojištění získané v obou smluvních státech. Tento výpočet lze znázornit jednoduchým vzorcem:

dílčí důchod = teoretická výše důchodu x (česká doba pojištění / celková doba pojištění (v obou smluvních státech) )

Podmínky pro získání nároku na důchod v tom kterém státě se řídí vždy podle příslušné národní legislativy.

Podání žádosti o důchod

Při uplatnění nároku na důchod osoby, která získala doby pojištění jak v ČR tak ve smluvním státě, dostačuje, aby podala jen jednu žádost. Tato se považuje za žádost podanou i vůči druhému smluvnímu státu, pokud žadatel výslovně neuvede, že nepožaduje přiznání důchodu od druhé smluvní strany.

Žádosti o důchod osob s trvalým pobytem v České republice lze uplatnit u okresních správ sociálního zabezpečení (podle místa trvalého bydliště žadatele), v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení. Žadatel sepíše žádost na předepsaném tiskopisu „Žádost o důchod – ČSSZ89 100 0“ u příslušné OSSZ (popř. PSSZ) a připojí k ní i veškeré doklady ohledně dob pojištění získaných ve smluvním státě. Český nositel pojištění (ČSSZ) zahájí poté u nositele pojištění druhého smluvního státu mezistátní důchodové řízení a nositel pojištění druhého smluvního státu sdělí všechny potřebné údaje českému nositeli. Ten posoudí nárok na důchod podle Smlouvy a vydá příslušné rozhodnutí, kopii rozhodnutí zašle nositeli pojištění smluvního státu. Obdobný postup platí i v opačném případě, tj. při uplatnění nároku na důchod u nositele pojištění ve smluvním státě.

Žádosti o důchod občanů s trvalým pobytem ve smluvním státě se podávají u nositele pojištění smluvního státu.

Žádosti o důchod podle bilaterálních smluv

Kontakty na nositele pojištění smluvních států

Výplata českého důchodu, který byl přiznán podle bilaterální smlouvy

Výplatu českého důchodu lze provádět několika způsoby a záleží na volbě důchodce. Následující výčet obsahuje různé možnosti výplaty důchodu. U některých smluv (se Slovenskem, Polskem a Bulharskem) se důchody vyplácí specifickým způsobem.

Osobám s trvalým pobytem v České republice může být důchod poukazován

 1. v hotovosti na adresu příjemce prostřednictvím České pošty nebo
 2. na jeho účet, popř. na účet manžela/manželky u peněžního ústavu (banky, spořitelny) v ČR.

Osobám s trvalým pobytem na území smluvního státu může být důchod poukazován na

 1. adresu příjemce ve smluvním státě bankovní nebo poštovní cestou
 2. osobní účet příjemce u peněžního ústavu ve smluvním státě nebo
 3. na účet příjemce, popř. na účet manžela/manželky u peněžního ústavu (banky, spořitelny) v ČR.

Výplata na účet na území smluvního státu se provádí v měně smluvního státu nebo v jiné volně směnitelné měně, a to bezhotovostně prostřednictvím ČNB a příslušné korespondenční banky v cizině, vždy za zpětnou dobu v časových intervalech, které si příjemce důchodu určí.

Výplata na účet v ČR se provádí v české měně vždy za zpětnou dobu prostřednictvím České národní banky.

Podmínkou nároku na výplatu důchodu příjemci žijícímu mimo území ČR je předložení řádně vyplněného a podepsaného tiskopisu POTVRZENÍ O ŽITÍ. Vlastnoruční podpis musí být úředně ověřen.

Potvrzení o žití - Slovenská republika
Potvrzení o žití - česko - anglická verze
Potvrzení o žití - česko - německá verze
Potvrzení o žití - česko - francouzská verze