Slovníček

Slovníček lékařská posudková služba

 • Dávky sociální péče poskytuje stát občanům, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pomoc. Jedná se například o poskytování příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku osobám těžce zdravotně postiženým.

 

 • Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pro účely zákona o důchodovém pojištění považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.

 

 • Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pro účely zákona o sociálních službách je nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.

 

 • Dočasnou pracovní neschopností se rozumí stav, který pro poruchu zdraví nebo jiné zákonné důvody neumožňuje pojištěnci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a jestliže trvá porucha zdraví déle než 180 kalendářních dnů, i jinou než dosavadní pojištěnou činnost.  Dočasná pracovní neschopnost je také stav, který neumožňuje pojištěnci plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, pokud vznikla dočasná pracovní neschopnost v ochranné lhůtě nebo trvá-li po skončení dosavadní pojištěné činnosti, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání. 

 

 • Disabilita je porucha, která natolik omezuje, že jedinec nemůže vykonávat běžné denní činnosti. Může mít povahu fyzickou, společenskou nebo technickou.

 

 • Handicap nahrazuje výraz omezená účast (participace).

 

 • Invalidní je pojištěnec, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%
  • 35% - 49% = invalidita prvního stupně
  • 50% - 69% = invalidita druhého stupně
  • 70% a více  =  invalidita třetího stupně

 

 • Kontrolní lékařskou prohlídku uskutečňuje OSSZ v určeném termínu nebo z podnětu jiného orgánu sociálního zabezpečení nebo pokud zjistí nové posudkově významné skutečnosti. Kontrolní lékařská prohlídka slouží ke zjištění, zda trvají podmínky pro nárok na dávky podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.

 

 • Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti je prováděna obvykle lékařem oddělení LPS ČSSZ na pracovišti ošetřujícího lékaře. Orgán nemocenského pojištění kontroluje svým lékařem správnost posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti, správnost vedení a úplnosti zdravotnické dokumentace při tomto posuzování, plnění povinností ošetřujících lékařů při posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti.

 

 • MKN – 10 (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů) - klasifikuje nemoc.

 

 • MKF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví) – klasifikuje funkční poruchy zdraví.

 

 • Námitky lze písemně podat jako řádný opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech invalidity. Lhůta pro podání je 30 dnů ode dne oznámení účastníku řízení.

 

 • Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci, z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo ošetřování jiného člena domácnosti. Dalším důvodem může být péče o dítě mladší 10 let. V obou případech musí být splněny podmínky zákona o nemocenském pojištění.

 

 • Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným (nebo kterému byla nařízena karanténa podle zvláštního právního předpisu), jestliže trvá dočasná pracovní neschopnost (nebo nařízená karanténa) déle než 14 kalendářních dní (v období od 1.ledna 2011 do 31.prosince 2013 déle než 21 kalendářních dní).

 

 • Nemocenské podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění je možné vyplácet i po uplynutí podpůrčí doby, a to celkem nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů.

 

 • Odvolání je řádný opravný prostředek ve správním řízení; poučení o jeho podání je vždy uvedeno na rozhodnutí příslušného správního orgánu.

 

 • Ochranná lhůta v nemocenském pojištění je v případě uplatňování nároku na nemocenské činí 7 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění. U zaměstnání kratších než 7 kalendářních dnů činí ochranná lhůta pouze tolik dnů, kolik činilo toto poslední zaměstnání.

 

 • Osobami se zdravotním postižením se rozumí fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni („osoby s těžším zdravotním postižením“) nebo orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni.

 

 • Participace znamená zapojení se do životních situací.

 

 • Porucha je narušení zdravotního stavu na úrovni orgánů.

 

 • Podpůrčí doba u nemocenského trvá nejdéle 380 kalendářních dnů.

 

 • Pracovní rehabilitace  je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené.

 

 • Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci.

 

 • Režimem dočasně práce neschopného pojištěnce se rozumí stanovení léčebného režimu ošetřujícím lékařem, tj. povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat povolené vycházky (pokud je léčebný režim nevylučuje), požádat o povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, jestliže stanovený léčebný režim a zdravotní stav tuto změnu nevylučuje, provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje úřad práce.

 

 • Rekvalifikace znamená získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, její udržování nebo obnovování.

 

 • Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti je tiskopis k uplatnění nároku na nemocenské.

 

 • Stabilizovaným zdravotním stavem se pro účely zákona č. 187/2006 Sb.,  v platném znění, rozumí zdravotní stav, který se ustálil na určité úrovni zdraví a pracovní schopnosti. Umožňuje pojištěnci vykonávat dosavadní nebo jinou pojištěnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu. Další léčení je nemůže podstatně ovlivnit. Udržení stabilizace zdravotního stavu může být podmíněno zavedením určité léčby nebo pracovních omezení. Podle zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, se jím rozumí takový zdravotní stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního stavu může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení.

 

 • Zjišťovací lékařská prohlídka je posouzení zdravotního stavu, které se uskutečňuje především na podkladě žádosti o dávku. Žádost podává občan u příslušného orgánu sociálního zabezpečení.

 

 • Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) je tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné.

 

 • Změna místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti je podmíněna předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. V prvních 14 kalendářních dnech (v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v prvních 21 kalendářních dnech) pojištěnec je povinen změnu oznámit zaměstnavateli. Změnu místa pobytu do ciziny může ošetřující lékař povolit jen po předchozím písemném souhlasu příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. O souhlas orgánu nemocenského pojištění žádá pojištěnec.

 

Aktualizováno dne 2. 4. 2015