Změna v pojetí invalidních důchodů

Změna v pojetí invalidních důchodů

Od 1. 1. 2010 došlo k zásadním změnám v oblasti důchodového pojištění. Nabyly účinnosti ustanovení zákona č. 306/2008 Sb. kterým se změnil zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Vyhlášku MPSV č. 284/1995 Sb., nahradila vyhláška MPSV č. 359/2009 Sb., vyhláška o posuzování invalidity.

Největší změnou bylo přeměna plného a  částečného invalidního důchodu na invaliditu ve třech stupních. Stupeň invalidity žadatele o invalidní důchod nyní závisí na míře poklesu jeho pracovní schopnosti.

O invaliditu prvního stupně se jedná při poklesu pracovní schopnosti 35 % až 49 %, invalidita druhého stupně znamená pokles nejméně o 50 % a nejvíce o 69 % pracovní schopnosti. Nejtěžší tj. třetí stupeň invalidity se týká osob, kterým poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %.

Od 1. 1. 2010 lékaři LPS ČSSZ vypracovávají posudky pro systémy důchodového a nemocenského pojištění, pro účely řízení o námitkách a pro účely přiznání dávky tzv. nepojistných systémů.

LPS ČSSZ provádí posudkovou činnost rovněž pro oblast aplikace práva sociálního zabezpečení EU a bilaterálních smluv.