Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro systém nemocenského pojištění

Občan uznaný práce neschopným svým ošetřujícím lékařem je povinen se v určených případech dostavit ke kontrole posuzování dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN). Kontrola se provádí na místě určeném lékařem referátu LPS ČSSZ, obvykle na pracovišti ošetřujícího lékaře nebo na pracovišti příslušného referátu LPS ČSSZ.

Spolupráce s ošetřujícím lékařem

Při kontrole posuzování DPN hodnotí ošetřující lékař spolu s lékařem LPS ČSSZ zdravotní stav občana a dosavadní průběh jeho onemocnění. Po uplynutí šesti měsíců pracovní neschopnosti, včetně zápočtu předchozích pracovních neschopností, je provedena tzv. konzultace, při které oba lékaři zhodnotí, jedná-li se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. V kladném případě zahájí příslušná OSSZ řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity. Pokud nejde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a DPN dále pokračuje, je občan i jeho ošetřující lékař upozorněn plátcem nemocenského na termín uplynutí podpůrčí doby alespoň tři měsíce před jejím vyčerpáním. Ke konzultaci zdravotního stavu a pracovní schopnosti tak dochází znovu po devíti měsících trvání DPN.

Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

Jestliže zdravotní stav posuzovaného občana nevyžaduje uznání nebo další trvání dočasné pracovní neschopnosti, vydá OSSZ rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (na podkladě posudku lékaře referátu LPS ČSSZ), pokud tak neučinil ošetřující lékař. Odvolání proti rozhodnutí OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti se podává do tří dnů na OSSZ, která rozhodnutí vydala, a odvolacím orgánem je Česká správy sociálního zabezpečení. Odvolání nemá odkladný účinek.

Místní příslušnost

Místní příslušnost OSSZ se v případech kontroly posuzování dočasné pracovní neschopnosti řídí místem výkonu práce ošetřujícího lékaře, který vede občana v evidenci práce neschopných.