Informace pro ošetřující lékaře ke změně zákona o nemocenském pojištění k úhradě poštovného

Informace pro ošetřující lékaře ke změně zákona o nemocenském pojištění k úhradě poštovného

Dnem 1. 8. 2010 nabývá účinnosti zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Na základě této změny je České správě sociálního zabezpečení stanovena povinnost hradit držiteli poštovní licence cenu dodání stanovených poštovních zásilek zasílaných ošetřujícími lékaři okresním správám sociálního zabezpečení/Pražské správě sociálního zabezpečení/Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále jen OSSZ).

Na základě výše uvedeného ČSSZ vydává obálky pro ošetřující lékaře, určené k zasílání stanovených hlášení. Tyto obálky s předtištěným ,,Poštovné hradí adresát“, s nadepsanými adresami jednotlivých OSSZ a číslem dohody uzavřené s Českou poštou, s. p. se budou ošetřujícím lékařům poskytovat bezplatně a tito lékaři je budou používat k zasílání následujících hlášení a oznámení:

  • hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, I. díl - Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti),
  • hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, II. díl - Hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti),
  • hlášení o povolení vycházek a změně jejich rozsahu či doby, hlášení o povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti,
  • hlášení o dni propuštění z ústavní péče a o místě  následného pobytu pojištěnce,
  • hlášení o změně diagnózy nemoci, která odůvodňuje dočasnou pracovní neschopnost,
  • hlášení o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce,
  • hlášení o propuštění dočasně práce neschopného pojištěnce ze své péče či o jeho převzetí do péče z péče jiného ošetřujícího lékaře.

Na základě stanovené právní úpravy se jiná hlášení a oznámení těmito obálkami zasílat nebudou.

První dodávku obálek budou zasílat OSSZ poštou na dodejku a další pak budou k dispozici na příslušné OSSZ, přičemž systém vydávání obálek bude stejný jako u vydávání tiskopisů.

Tyto obálky bude možno používat od 1. 8. 2010.

 

Aktualizováno dne 14. 7. 2010.