Činnost

Posuzování pro účely důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Lékaři OSSZ v souvislosti s řízením o invalidní důchod posuzují invaliditu, resp. změnu stupně invalidity. Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (dále DNZS) nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Pro stanovení procentní míry poklesu pracovní schopnosti je nutné určit zdravotní postižení, která jsou příčinou DNZS, a jejich vliv na pokles pracovní schopnosti pojištěnce.

Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem DNZS. Může se projevovat např. existencí určitých omezení při práci, snížením schopnosti nebo neschopností vykonávat dosavadní práci, neschopností pracovat v takovém rozsahu a intenzitě jako před vznikem DNZS nebo neschopností využívat z důvodu tohoto stavu vzdělání, zkušenosti, znalosti a kvalifikaci, včetně zkušeností a znalostí z předchozích výdělečných činností. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví v procentech, a podle její výše se určuje stupeň invalidity:

Při poklesu nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, se jedná o invaliditu prvního stupně, při poklesu nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, se jedná o invaliditu druhého stupně, a při poklesu nejméně o 70 %, se jedná o invaliditu třetího stupně.

Pro posouzení pracovní schopnosti a jejího poklesu je třeba spolehlivě zjistit zdravotní stav, stav pracovní schopnosti a všech pro práci významných skutečností. Posuzování zdravotního stavu pro tyto účely zajišťují v souladu s § 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, okresní správy sociálního zabezpečení. Tyto úkoly může plnit pouze lékař. V této souvislosti je zásadní objektivizace zdravotního stavu posuzované osoby, tj. tělesných, smyslových a duševních schopností, ať zachovaných nebo ztracených; tuto objektivizaci zajišťuje prostřednictvím funkčních vyšetření, odborných nálezů a lékařských zpráv, či dalších vyšetření specialistů. Z posudkově medicínského hlediska jsou významné nálezy, ze kterých na základě klinických, laboratorních, zobrazovacích nebo jiných vyšetření vyplývá rozsah a tíže omezení funkce orgánu, systému a dopad zdravotního postižení na fyzické, duševní a smyslové schopnosti, a tím i na pracovní schopnost pojištěnce. V případě potřeby může posudkový lékař provést podle svého uvážení vlastní šetření. 

Pokud se při posouzení pracovní schopnosti a jejího poklesu neprokáže, že se jedná o DNZS pojištěnce, posudkový proces končí, přičemž tato skutečnost musí být uvedena  v posudkovém závěru posudku o invaliditě. Proti výsledku posouzení či posudku o invaliditě, který obdrží klient, nelze uplatnit opravný prostředek podle platné legislativy. Posudek o invaliditě nemá povahu „rozhodnutí“, slouží jen jako jeden z podkladů pro rozhodování v důchodové věci. Opravný prostředek může klient uplatnit až po vydání rozhodnutí ČSSZ, a to podle poučení, které je v něm uvedeno.


Posuzování pro účely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti          

Pro účely zákona o zaměstnanosti posuzují  OSSZ status osoby zdravotně znevýhodněné, přičemž osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou z důvodu jejího DNZS podstatně omezeny.

Osobou zdravotně znevýhodněnou nemůže být osoba, která je uznána invalidní pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. Za DNZS se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění.

Podle zákona o zaměstnanosti je osoba uznaná invalidní pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně osobou zdravotně postiženou.


Posuzování pro účely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Pro účely zákona č. 329/2011 Sb., v platném znění, vydávají OSSZ posudky o zdravotním stavu klientů, kteří žádají o průkaz osoby zdravotně postižené a o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku. OSSZ však v těchto řízeních přímo nerozhodují, kompetentními orgány jsou krajské pobočky Úřadu práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí jako odvolací orgán.

Podobně je tomu v řízení o příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kdy pro tyto účely posuzují stupeň závislosti OSSZ v souladu s § 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Tyto úkoly může plnit pouze lékař.  Stupeň závislosti fyzické osoby se posuzuje  pro kategorii osob do 18 let věku a osoby starší 18 let. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat 10 základních životních potřeb: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (schopnost zvládat péči o domácnost se nehodnotí u osob do 18 let věku). Krajská pobočka Úřadu práce provádí pro účely posuzování stupně závislosti sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí. Sociální šetření se nově od 1. 8. 2016 provádí i v průběhu hospitalizace osoby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, jestliže je této osobě poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů. O provedeném sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam, který na požádání předkládá posuzované osobě.

V rámci jednotlivých řízení je důležité upozornit na to, že proti výsledku posouzení či posudku o zdravotním stavu nelze uplatnit opravný prostředek podle platné legislativy. Opravný prostředek může nespokojený žadatel podat až po vydání rozhodnutí kompetentního orgánu (KP ÚP ČR), a to podle poučení, které je v něm uvedeno.

Posuzování pro účely nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

V nemocenském pojištění posudkový lékař plní  zejména následující úkoly:

  • posuzuje pracovní schopnost dočasně práce neschopných pojištěnců po uplynutí podpůrčí doby (tj. doba, po kterou trvá nárok na výplatu nemocenského),
  • kontroluje správnost posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti a provádí kontrolu plnění dalších povinností ošetřujících lékařů podle zákona o nemocenském pojištění,
  • ukončuje dočasnou pracovní neschopnost ze zákonem vymezených důvodů, pokud jí neukončil ošetřující lékař, 
  • rozhoduje o udělení souhlasu na základě žádosti ošetřujícího lékaře práce neschopného pojištěnce, aby si tento pojištěnec ve výjimečných případech mohl volit dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.

Ve věcech nemocenského pojištění rozhodují v prvním stupni příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. O odvolání proti rozhodnutí rozhoduje příslušné pracoviště ČSSZ.

 

EUMASS

 

 

Aktualizováno dne 21. 12. 2016