e-podatelna OSSZ Písek

1.     Adresa pro doručování listinných dokumentů a technických nosičů dat

Poštovní adresa:

Okresní správa sociálního zabezpečení Písek

Husovo nám. 2078, 397 01 Písek

2.     Podmínky pro zasílání datových zpráv na technických nosičích na poštovní adresu

Akceptované technické nosiče dat:

CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

Akceptovaný formát:

*.msg v Microsoft Outlook 2000 a vyšší

 

3.     Úřední hodiny podatelny (pro příjem osobních podání)

Provozní hodiny listinné podatelny:

 

 

 

Elektronická adresa podatelny:

pondělí a středa    8.00 –  17.00

úterý a čtvrtek      8.00 – 16.00

pátek                   8.00 – 14.00

 

Je dosažitelná 24 hodin denně

4.     Podmínky pro doručování na elektronickou adresu podatelny

Adresa pro elektronickou poštu:

posta.pi@cssz.cz

 

Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv:

 

 

Akceptovaný formát zprávy:

Podání v elektronické podobě dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,  vyrozumění dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení §6 odst.1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

 

Prostý text (plain text)

 

Akceptovaný formát příloh:

 

Akceptovaná velikost datové zprávy:

 

Náležitosti úkonů v elektronické podobě:

 

Pravidla pro potvrzování doručení:

dle Vyhl. č. 194/2009 Sb., příl. 3 bod I písm. a) až z), ve znění pozdějších předpisů

max. 5 MB

 

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

 

Elektronickou poštou, pokud z doručené datové zprávy na elektronickou adresu podatelny lze zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Vzor datové zprávy potvrzující doručení:

Vaše datová zpráva ve věci „…...“ byla doručena DD.MM.RRRR HH:MM:SS na elektronickou adresu podatelny OSSZ Písek.

Identifikátor: 43004/YYYYYY/RR.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy Vám zasíláme jako přílohu této zprávy.

 

Postup při zjištění škodlivého kódu nebo

chybného formátu datové zprávy:

 

Datová zpráva se nepovažuje za dodanou podatelně a odkládá se bez dalšího zpracování.

Pokud datová zpráva je dostupná elektronické podatelně:

Vaše datová zpráva ve věci „…...“ doručená DD.MM.RRRR HH:MM:SS na elektronickou adresu podatelny OSSZ Písek byla odmítnuta z důvodu nesplnění náležitostí – viz Protokol o výsledku ověření datové zprávy, který Vám zasíláme jako přílohu této zprávy.

Náležitosti úkonů v elektronické podobě byly zveřejněny na webové stránce ČSSZ.

Pokud datová zpráva není dostupná elektronické podatelně, datová zpráva v elektronické podobě není čitelná nebo se jedná o nevyžádané sdělení, datová zpráva se nezpracovává a odesílateli se nic neoznamuje.

5.     Podmínky pro doručování prostřednictvím informačního systému datových schránek

Náležitosti úkonů v elektronické podobě:

V souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronické komunikaci a autorizované konverzi, ve znění pozdějších předpisů.

ID datové schránky:  

wazacze

6.     V případě doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu bude odesílatel vyrozuměn o zjištěné vadě. Nedojde-li k odstranění vady podání nebo nelze-li určit odesílatele, bude dokument odložen bez dalšího zpracování.

7.     ČSSZ neumožňuje doručování datových zpráv podatelně ČSSZ prostřednictvím technického zařízení v sídle ČSSZ.

8.     ČSSZ technicky neumožňuje oznamování osobních údajů z evidencí ČSSZ týkajících se fyzických osob a podléhajících ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, fyzickým a právnickým osobám na jejich písemnou žádost, elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě. 

9.     Elektronická adresa podatelny ČSSZ a datová schránka ČSSZ-ústředí neslouží k zasílání předepsaných tiskopisů formou e - Podání (formou datové věty v datovém formátu XML); tyto je nutno zasílat dle příslušných tiskopisů buď:

  • do určené datové schránky e - Podání  ČSSZ (ID 5ffu6xk)
  • Veřejné rozhraní pro e - Podání ČSSZ (VREP) viz http://www.cssz.cz/cz/e-podani/.