Platnost vystavených E 101 a E 102, přechodné období

Platnost již vystavených formulářů E 101 a E 102

Platnost formulářů E 101 a E 102 vystavených v souladu s nařízeními č. 1408/71 a č. 574/72, jejichž platnost (tj. doba, na kterou byly vystaveny) přesahuje do doby účinnosti nových koordinačních nařízení č. 883/2004 a č. 987/2009, zůstává nezměněna – tyto formuláře tedy i nadále zůstávají i po 1. 5. 2010 v platnosti, a to za předpokladu, že nedošlo ke změně skutečností, na základě kterých byly vystaveny.

Poznámka: žádosti o posouzení příslušnosti se posuzují podle data vzniku nároku tj. například pokud byla žádost podána za účinnosti nařízení 883/2004, ale vztahuje se k období  účinnosti nařízení 1408/71, bude posouzena podle původních nařízení.

 

Přechodné období dle čl. 87(8) nařízení č. 883/2004

Právní předpisy státu, jenž byl pro provádění sociálního zabezpečení určen jako příslušný v souladu s nařízeními č. 1408/71 a č. 574/72, se na danou osobu aplikují tak dlouho, dokud se příslušná situace nezmění, avšak maximálně po dobu deseti let od účinnosti nového nařízení č. 883/2004, tj. nejdéle do 30. 4. 2020, pokud dotčená osoba nepožádá o posouzení své situace nově dle pravidel obsažených v nařízení č. 883/2004.

V souladu s čl. 87(8) nařízení č. 883/2004 je nutno takovou žádost podat nejpozději do 31. 7. 2010 u instituce toho členského státu, jehož právní předpisy se mají použít, pokud má být příslušnost k právním předpisům dané osoby posouzena zpětně již od 1. 5. 2010. V případě podání takové žádosti po uvedené lhůtě, tj. 1. 8. 2010 a později, dojde ke změně použitelných právních předpisů sociálního zabezpečení až prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo učiněno toto opožděné podání.

 

Přechodné období dle čl. 87a nařízení č. 883/2004

Od 28. 6. 2012 je v souvislosti s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012, kterým se novelizují nařízení č. 883/2004 a 987/2009, zakotveno v čl. 87a přechodné ustanovení, které stanoví, že pokud se na určitou osobu vztahují právní předpisy jiného členského státu než toho, jehož právní předpisy se na ní vztahovaly přede dnem vstupu uvedeného nařízení v účinnost, použijí se na tuto osobu i nadále právní předpisy členského státu použitelné před uvedeným dnem, a to po přechodné období dokud nedojde ke změně příslušné situace, v každém případě však nejvýše po dobu deseti let ode dne od účinnosti nařízení č. 465/2012, tj. do 27. 6. 2022. Taková osoba může požádat, aby se na ni přechodné období nadále nevztahovalo. Tato žádost se podává instituci, kterou určí příslušný orgán členského státu bydliště. Má se za to, že žádosti podané do 29. září 2012 nabývají účinku dne 28. června 2012. Žádosti podané po dni 29. září 2012 nabývají účinku prvním dnem měsíce následujícího po jejich podání.

Za změnu situace rozhodné pro určení příslušnosti pracovníka lze považovat např. změnu:

  • statutu pracovníka,
  • pracovní smlouvy či charakteru vykonávané činnosti,
  • bydliště pracovníka,
  • registrovaného sídla zaměstnavatele,
  • poměru podstatné části činnosti vykonávané ve státě bydliště,
  • středu zájmu OSVČ.

 

Aktualizováno dne 27. 6. 2012