Novela nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a jeho prováděcího nařízení č. 987/2009

Od 28. 6. 2012 je účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012 (dále jen „nařízení č. 465/2012“), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004.

Z hlediska působnosti ČSSZ přináší nařízení č. 465/2012 věcné a formální změny týkající se právní úpravy oblasti určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení.

Nejvýznamnější změnu představuje doplnění čl. 13(1) nařízení č. 883/2004, který se aplikuje na situace souběžného výkonu zaměstnání na území dvou nebo více členských států EU/EHP  či Švýcarska. U všech takových situací se nově bude vždy posuzovat splnění podmínky výkonu podstatné části činnosti na území státu bydliště.

Detailně jsou důsledky změn na určení příslušnosti k právním předpisům dle čl. 13(1) nařízení č. 883/2004 popsány v sekci Určení státu pojištění.

Další významnou změnu představuje zakotvení pravidla pro určení příslušnosti k právním předpisům členů letové posádky nebo posádky palubních průvodčích v oblasti osobní nebo nákladní letecké dopravy v čl. 11(5) nařízení č. 883/2004, které jsou příslušné právním předpisům státu, na jehož území se nachází jejich mateřské letiště.

Další změny se týkají přechodných ustanovení, prozatímního určování příslušnosti a dávek v nezaměstnanosti.

Kompletní znění nařízení č. 465/2012 naleznete zde.