Nemocenské pojištění

Dávky v nemoci a mateřství se podle nařízení dělí na:

Peněžité dávky

V ČR je to nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávka otcovské poporodní péče (otcovská) – od 1. 2. 2018, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,  ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné  - od 1. 6. 2018. Jejich účelem je náhrada příjmu (mzdy, platu) v době nemoci nebo mateřství. V ČR se tyto dávky za splnění stanovených podmínek poskytují z nemocenského pojištění a spadají do působnosti ČSSZ. Z hlediska provádění Nařízení je náhrada mzdy poskytovaná podle zákoníku práce v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatelem považována za peněžitou dávku v nemoci.

 

Věcné dávky

V ČR se tyto dávky (například ošetření u lékaře, hospitalizace, léky) poskytují ze zdravotního pojištění a spadají do působnosti zdravotních pojišťoven, kde vám poskytnou příslušné informace. Další informace týkající se věcných dávek (zdravotního pojištění) lze získat i v Kanceláři ZP, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel. 234 462 041, email: info@kancelarzp.cz http://www.kancelarzp.cz/cs/

 

Peněžité dávky v nemoci a mateřství

Ustanovení týkající se peněžitých dávek v nemoci a mateřství jsou uvedena v hlavě III, kapitole I, oddílu 1 (články 17-22) nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a v hlavě III, kapitole I (články 22-32) nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009.

Poskytování  peněžitých dávek v nemoci a mateřství se řídí právními předpisy toho členského státu, ve kterém je osoba pojištěna. V praxi to znamená, že pokud bude dotyčná osoba pobývat v jiném členském státě Evropské unie (například jako turista nebo vyslaný pracovník) a zůstane pojištěn v ČR, budou mu peněžité dávky v nemoci a mateřství poskytovány podle českých platných právních předpisů. Když se občan rozhodne pracovat v jiném členském státě a v tomto státě bude i nemocensky pojištěn, dostane peněžité dávky v nemoci a mateřství podle právních předpisů tohoto státu.

 

Práva a povinnosti

O právech a povinnostech vyplývajících z pojištění je třeba se vždy informovat u příslušné instituce v členském státě, kde je osoba pojištěna. Z tohoto důvodu je nutné znát název a adresu této instituce a identifikační číslo nemocenského pojištění (nikoli zdravotního, pokud existují zvlášť pojištění nemocenské a zdravotní). ČSSZ může poskytnout pouze kontakty na ostatní zahraniční instituce, nikoli informace o zahraničním nemocenském nebo zdravotním pojištění (Instituce států EU a EHP).

 

Aktualizováno v dubnu 2018

Kontakty

Nemocenské pojištění detailně

Postup při potvrzování dob pojištění

Ve většině členských států je jednou z podmínek pro získání nároku na peněžitou dávku splnění potřebné doby pojištění (např. v ČR je jednou z podmínek pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství).

Postup při uplatnění nároku
na peněžitou dávku v nemoci
a mateřství

Podle Nařízení 987/2009 se nároky na peněžité dávky v nemoci a mateřství vždy uplatňují přímo u příslušné instituce (tj. instituce, u které je osoba pojištěna), i když dotyčná osoba bydlí či pobývá v jiném členském státě Evropské unie.

Výplata české dávky do zahraničí

OSSZ vyplácí dávky nemocenského pojištění do ciziny na základě žádosti pojištěnce, a to jen na účet pojištěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty platí příjemce dávky nemocenského pojištění

 

Informace od zahraničních nositelů pojištění

Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky