Legislativa

Právní předpisy EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004,
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (konsolidovaná verze k 1. 8. 2013) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (konsolidovaná verze k 1. 8. 2013)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012,
kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

Nařízení Komise (EU) č. 1224/2012 ze dne 18. prosince 2012
kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010
kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie 
Toto nařízení nahrazuje dosavadní nařízení č. 1612/68.

Předcházející základní nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a prováděcí nařízení Rady (EHS) č. 574/72 však zůstává v platnosti a nadále má právní účinky např. pro účely:

  • nařízení Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, do zrušení nebo změny uvedeného nařízení;
  • Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně o volném pohybu osob a jiných dohod, které obsahují odkaz na nařízení (EHS) č. 1408/71, do změny těchto dohod s ohledem na toto nařízení.

Konsolidovaná verze nařízení Rady (EEC) 1408/71 ze dne 14. 6. 1971
o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
Upozornění: Jedná se o pracovní konsolidovanou verzi nařízení.

Konsolidovaná verze nařízení Rady (EEC) 574/72 ze dne 12. 3. 1972
stanovující postup provádění nařízení (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
Upozornění: Jedná se o pracovní konsolidovanou verzi nařízení.

Směrnice EP a Rady 2011/98/EU
o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě

Rozhodnutí č. A1 Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení
ze dne 12. června 2009 o zřízení dialogu a dohodovacího řízení týkajících se platnosti dokumentů, určení použitelných právních předpisů a poskytování dávek podle nařízení (ES) č. 883/2004

Rozhodnutí č. A2 Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení
ze dne 12. června 2009 o výkladu článku 12 nařízení (ES) č. 883/2004 o právních předpisech platných pro vyslané pracovníky a samostatně výdělečně činné osoby dočasně pracující mimo příslušný stát

Rozhodnutí č. A3 Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení
ze dne 17. prosince 2009, které se týká sčítání nepřerušovaných období vyslání získaných podle nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004

 

Aktualizováno v prosinci 2018