Postup při uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci pojištěnců podléhajících právním předpisům jiného členského státu, kteří pobývají nebo bydlí na území ČR

Postup při uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci pojištěnců podléhajících právním předpisům jiného členského státu, kteří pobývají nebo bydlí na území ČR

Vznikne-li dočasná pracovní neschopnost u pojištěnce podléhajícího právním předpisům jiného členského státu v době jeho pobytu v ČR (tj. např. Čech, který bydlí v ČR a pracuje v Německu, kde je i nemocensky pojištěn), navštíví tento pojištěnec ošetřujícího lékaře, který mu vystaví český tiskopis „Rozhodnutí o DPNstejným způsobem jakoby šlo o českého pojištěnce. To znamená, že díl I. tohoto potvrzení zašle ošetřující lékař OSSZ místně příslušné podle místa výkonu jeho práce. Cizí pojištěnec následně zašle díly III. a IV. Rozhodnutí o DPN příslušné instituci, díl II. si ponechá. Při ukončení DPN pak pojištěnec odevzdává díl II, který je ošetřujícím lékařem zaslán na příslušnou OSSZ a od ošetřujícího lékaře obdrží díl V., který zasílá do zahraničí.

Ošetřující lékař má podle čl. 27 (1) Nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009 povinnost potvrdit pojištěnci též pravděpodobnou dobu trvání DPN. Učiní tak na tiskopise „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“, kde vyznačí, ke kterému dni pravděpodobně DPN bude trvat. V takovém případě platí, že český tiskopis se vystavuje pojištěnci, jež podléhá jiným než českým právním předpisům a u něhož se postup při uplatnění nároku na dávky v nemoci řídí Nařízením. Nelze tedy uplatňovat omezení dané českými předpisy o nemocenském pojištění pro potvrzování trvání DPN dopředu, a proto lze na tiskopise „Potvrzení o trvání DPN nebo karantény“ potvrdit dopředu delší dobu trvání pracovní neschopnosti než tři kalendářní dny. Tento postup potvrzování pravděpodobné doby trvání DPN je třeba chápat jako doporučený, ošetřující lékař může dobu pravděpodobného trvání DPN případně potvrdit i jiným vhodným způsobem.

První potvrzení o pravděpodobné době trvání DPN by měl ošetřující lékař pojištěnci vydat současně s vystavením rozhodnutí o DPN. Další potvrzení je vhodné vydávat zpravidla nejlépe s ohledem na datum příští lékařské kontroly pojištěnce.

 

Aktualizováno dne 3. 10. 2012