Postup při uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění českých pojištěnců v případě bydliště nebo pobytu na území jiného členského státu

Postup při uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění českých pojištěnců v případě bydliště nebo pobytu na území jiného členského státu

Vznikne-li dočasná pracovní neschopnost u pojištěnce podléhajícího českým právním předpisům na území jiného členského státu, navštíví pojištěnec ošetřujícího lékaře v místě jeho bydliště/pobytu a nechá si vystavit místní potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s předpokládanou dobou jejího trvání.

Vrátí-li se pojištěnec v průběhu trvání DPN do ČR a přejde do péče ošetřujícího lékaře v ČR, bude jeho DPN poté posuzovat tento lékař, který mu vystaví český tiskopis „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti “ ode dne, kdy jej převzal do péče. Potvrzení DPN vystavené v zahraničí bude platit jen do dne předcházejícího dni vystavení českého tiskopisu, pokud potvrzená doba neuplynula dříve.

Nenechá-li si pojištěnec vystavit v jiném členském státě potvrzení o DPN (např. z neznalosti) a vrátí-li se po skončení DPN do ČR, je možné, aby vydal rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti zpětně jeho český ošetřující lékař, a to na základě lékařské zprávy ze zahraničí, ze které vyplývá pracovní neschopnost. Ošetřující lékař si za tím účelem nejprve vyžádá předchozí souhlas lékaře příslušné OSSZ ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti - tiskopis zde. Po udělení tohoto souhlasu ošetřující lékař vystaví rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.