Řízení o přiznání důchodu

Řízení o přiznání důchodu

Instituce členských států spolu během celého důchodového řízení průběžně komunikují a potřebné informace si sdělují prostřednictvím tzv. E-formulářů řady 200 nebo strukturovaných elektronických dokumentů (SEDů).

Tyto formuláře nejsou určeny pro klienty, ale slouží pouze ke sdělování potřebných údajů nutných pro posouzení nároku. Výjimkou je formulář E 207, do kterého žadatel vyplní doby pojištění, které získal v ostatních členských státech, svá čísla pojištění a případně též názvy a adresy svých zaměstnavatelů, bude-li tyto informace znát.

Instituce, vůči nimž byla uplatněna žádost o důchod, mají povinnost zaslat žadateli své rozhodnutí o jeho nároku na důchod z daného členského státu a informovat jej o možnosti podání opravného prostředku. Po skončení důchodového řízení ve všech státech obdrží žadatel ještě souhrnné rozhodnutí.

Podstatné je, že mezinárodní důchodové řízení je výrazně delší než čistě vnitrostátní důchodové řízení a nelze na něj uplatňovat lhůty, které platí pro dobu řízení pouze v jednom státě.

Pro komunikaci s institucemi je důležité, aby žadatelé uváděli potřebné identifikační údaje, jimiž jsou:

  • křestní jméno
  • příjmení
  • rodné příjmení (tj. příjmení při narození)
  • datum narození
  • číslo pojištění (tj. číslo, pod kterým jsou osoby u dané instituce pojištěny – v ČR se jedná o rodné číslo, případně evidenční číslo pojištěnce).