Přepočet důchodu

Přepočet důchodu

Osoby, kterým byl přiznán důchod z českého systému před vstupem nařízení č. 883/2004 v platnost (tj. před 1. 5. 2010) a které byly kromě České republiky pojištěny rovněž v jiném členském státě, mohou požádat ČSSZ ve smyslu článku 87 (5) nařízení č. 883/2004 o přepočet svého důchodu podle pravidel nového nařízení č. 883/2004. V tomto případě není rozhodné, zda byl důchod přiznán podle bilaterální smlouvy, podle starého nařízení č. 1408/71 nebo výhradně podle českých právních předpisů. Vzhledem k tomu, že způsob výpočet důchodu je podle nařízení č. 883/2004 stejný jako v předchozím nařízení č. 1408/71, má podání žádosti o přepočet význam pouze v případech, kdy důchod byl přiznán ještě před tím, než ČR začala aplikovat nařízení č. 1408/71, tj. před 1. 5. 2004.

K uplatnění nároku na přepočet důchodu v ČR slouží tiskopis „Žádost o přepočet důchodu“. Tato žádost však není oficiálním tiskopisem, nelze odmítnout žádosti uplatněné jinou formou (např. dopisem).

Ve smyslu nařízení je nutné považovat žádost o přepočet důchodu podle článku 87 (5) nařízení č. 883/2004, která je uplatněna v jednom členském státě, za žádost o přepočet důchodu i v každém dalším členském státě, kde byl žadatel pojištěn a ve kterém mu byl přiznán důchod před 1. 5. 2010.

Přepočet provede ČSSZ zpětně ke dni původního přiznání důchodu. Poté ČSSZ stanoví výši důchodu, která by náležela k 1. 5. 2010 a vydá rozhodnutí.

Je-li výsledná částka tohoto důchodu vyšší než důchod, který žadateli náležel k 1. 5. 2010, bude žadateli doplacen vzniklý rozdíl. Doplatek lze poskytnout nejdříve od 1. 5. 2010. Je-li výsledná částka důchodu nižší (nebo stejná) než důchod, který žadateli náležel ke dni přepočtu, tj. k 1. 5. 2010, výše důchodu se nemění.