Některé změny v německých právních předpisech o zákonném důchodovém pojištění účinné od 1. 7. 2014

K 1. 7. 2014 vstoupil v platnost zákon o zlepšení dávek v zákonném důchodovém pojištění (t. j. povinném důchodovém pojištění), který přinesl následující změny:

1. Ženám a mužům, kteří vychovávali děti před rokem 1992, a doposud jim za to byl započítán pouze jeden rok doby péče o dítě, bude od 1. 7. 2014 dodatečně k jejich stávajícímu důchodovému nároku připočten další osobní „bod odměny“ (Entgeltpunkt). Těm, kteří dosud nepobírají důchod, budou pro nárok na důchod započteny dva roky péče o dítě místo dosavadního jednoho roku.

2. Ten, kdo platil po dobu 45 let příspěvky na zákonné důchodové pojištění, může od 1. 7. 2014 odejít do důchodu při dovršení 63 let (místo dosavadních 65 let) a to bez srážek.

3. Nadto se zlepšují podmínky pro vznik nároku na důchod. Například budou zohledňovány doby nezaměstnanosti s pobíráním podpory v nezaměstnanosti typ I, které se doposud do potřebné doby pojištění v délce 45 let, nezapočítávaly. Aby se zamezilo předčasným odchodům do důchodu, nezapočítávají se doby nezaměstnanosti s pobíráním podpory v nezaměstnanosti typ I v posledních dvou letech před začátkem důchodu. Započítávají se pouze tehdy, když důvodem k pobírání podpory v nezaměstnanosti je platební neschopnost nebo úplná likvidace podniku zaměstnavatele.

Pokud je splněno minimálně celkem 18 let povinných příspěvků z pojištěného zaměstnání nebo činnosti, mohou být pro čekací dobu 45 let zohledněny také dobrovolné příspěvky. Aby se zamezilo předčasným odchodům do důchodu, nezapočítávají se dobrovolné příspěvky v posledních dvou letech před vznikem nároku na důchod, pokud je přitom pobírána podpora v nezaměstnanosti typ I.

Věková hranice pro pojištěnce, kteří se narodili v době od 1. 1. 1953 včetně, se bude postupně navyšovat z 63 let na 65 let. Ten, kdo se narodil v době od 1. 1. 1964, může po 45 letech placení příspěvků odejít do důchodu beze srážek, pokud dovršil 65 let.

Postupné navyšování věkové hranice pro odchod do důchodu osob obzvlášť dlouhodobě pojištěných (tedy v případech, kdy je potřebná doba zákonného důchodového pojištění 45 let):

Pojištěnci

rok narození

Zvýšení o měsíce

Důchodový věk

rok

měsíc

před 1.1.1953

63

1953

2

63

2

1954

4

63

4

1955

6

63

6

1956

8

63

8

1957

10

63

10

1958

12

64

0

1959

14

64

2

1960

16

64

4

1961

18

64

6

1962

20

64

8

1963

22

64

10

1964

24

65

 

Další informace včetně informací ke konkrétním osobám ČSSZ neposkytuje a je nutno si je vyžádat u německého nositele důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd (http://www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de/