Invalidní a pozůstalostní důchody

Invalidní a pozůstalostní důchody

Invalidní důchody

Invalidní důchody se podle koordinačních nařízení dělí do dvou základních typů – systém A a systém B. Podle systému A výše dávky není závislá na získání určité doby pojištění. Systémy typu A jsou založené na materializaci rizika, tzn., že nárok na dávku obecně existuje pouze v případě, že osoba je pojištěna v době, kdy došlo k sociální události (vzniku invalidity) a doby pojištění získané v minulosti nejsou pro výši důchodu relevantní.

V ČR platí systém B, kde výše dávky závisí na době pojištění. Bližší informace o podmínkách nároku na invalidní důchod v ČR naleznete v sekci Důchodové pojištění (http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm).

 

Pozůstalostní důchody

Všeobecně  pro  pozůstalé  manžele  nebo  manželky  a  pro  sirotky  při  přiznávání  vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů platí stejná pravidla jako pro starobní důchody. Důchody se musí  vyplácet bez jakýchkoliv omezení, změn nebo odkladů bez ohledu na to, zda pozůstalé osoby mají trvalý pobyt v jiném členském státě.