Informace o reformě ve francouzské správě důchodů

Francouzská správa důchodů (týkající se zaměstnanců v obchodu a průmyslu), správa živnostníků (obchodníků a řemeslníků) a dále také správa zemědělská  byly upraveny zákonem číslo 2010-1330 ze dne 9. listopadu 2010. Většina nových opatření začíná platit od 1. července 2011. Tato reforma může mít také vliv na dokumenty, které zpracováváte, pakliže vaši pojištěnci také pracovali ve Francii, a to právě ve zmiňovaných správách, nebo ve vašem státě. Také vás v souvislosti s článkem číslo 76 nařízení CE 883-2004 musím informovat o základních opatřeních, která obsahuje tato reforma, jež se týkají sociálního pojištění, abyste mohli tyto informace zavést do vaší příslušné důchodové správy.

 

I - zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu a prodloužení trvání důchodového pojištění v plné výši

Zákonem stanovený věk odchodu do důchodu se z 60 let zvyšuje na 62 let, a zvyšuje se o 4 měsíce podle data narození pro pojištěné narozené v období od 1. července 1951, aby osoby narozené po roce 1956 dosáhly věku 62 let.

Věk, ve kterém je důchod přidělen v plné výši, tedy bez daňových úlev, bez ohledu na délku doby pojištění, se podobně posouvá z věku 65 let na 67 let.

Pro obdržení plné výše důchodu se posunuje nutná délka trvání pojištění ze 41 let na 41,25 let (165 čtvrtletí) pro generace narozené v letech 1953 a 1954, a pro osoby narozené v roce 1955 se doby pojištění zvyšuje na 41,5 let.

 

Přehledná rekapitulační tabulka

Rok narození

Stanovený věk odchodu do důchodu

Stanovený věk odchodu pro plnou výši důchodu

Doba trvání pojištění ve čtvrtletích

1950 a před

60 let

65let

162

Od 01/01 do 30/06/1951

60 let

65let

163

Od 01/07 do 31/12/1951

60 let a 4 měsíce

65 let a 4 měsíce

163

1952

60 let a 8 měsíců

65 let a 8 měsíců

164

1953

61 let

66 let

165

1954

61 let a 4 měsíce

66 let a 4 měsíce

165

1955

61 let a 8 měsíců

66 let a 8 měsíců

166

1956

62 let

67

Ustanoveno nařízením

Připomínka: Státní fond důchodového pojištění (CNAV) zpracovává základní francouzskou správu. Plná výše důchodu francouzské důchodové správy je 50 procent a vztahuje se na průměrnou mzdu pojištěnce v období 25 let jeho nejlepších výdělků.

 

II - čtyři podmínky/ustanovení pro možná odchod do důchodu dříve než v zákonem stanoveném věku.

Reforma z roku 2010 vytváří nové podmínky odchodu do důchodu pro pojištěnce ve věku od 60 let „z důvodu obtížnosti práce“ a zachovává, dle nového uspořádání, již existující podmínky pro ochod do důchodu před zákonem stanoveným věkem: a to z důvodu dlouhé pracovní kariéry, pro postižené zaměstnance, pro pracovníky s azbestem.

 

Možný odchod do důchodu od věku 60 let pro obtížnost práce

Pojištěnci/žadatelé mohou odejit do důchodu již od věku 60 let:

  • prokážou-li trvalou invaliditu alespoň v rozsahu 20 procent z důvodu nemoci z povolání či pracovního úrazu/nehodě. Týká se to obecné důchodové správy a správy zemědělské.
  • nebo prokážou-li trvalou invaliditu, která pravidelně přetrvává mezi 10-20 procenty v důsledku nemoci z povolání či pracovního úrazu/nehodě, nebo také výjimečně z důvodu vystavení jednomu či více rizikovým faktorům v zaměstnání po dobu nejméně 17 měsíců
  • je třeba zmínit, že období pracovní aktivity, která odpovídají těmto kritériím o vystavení se rizikovým faktorům v zaměstnání, a která proběhla v zemích uplatňujících nařízení členských zemí Evropské Unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) a ve Švýcarsku, mohou být brána na zřetel, pokud se prokáže, že nutná délka trvání byla splněna.
  • období pracovní činnosti v jiných zemích nebudou uznána.
  • dodané průkazní dokumenty jsou posuzovány komisí ustanovenou v rámci každého fondu důchodového pojištění francouzské obecné správy důchodů.
  • pokud jsou splněny všechny podmínky, pak je vypočítán důchod z důvodu obtížnosti práce v plné výši, bez ohledu na to, jaká je aktuální dosažená délka pojištění.

Obyvatelé cizích zemí musí pro požádání o francouzský důchod z důvodu obtížnosti práce uvést detaily o instituci, při které o důchod zažádali. Francouzský státní fond je zkontaktuje za účelem obdržení nutných doplňků dle jejich žádosti.

 

Předčasný odchod do důchodu z důvodu dlouhé pracovní kariéry

Pojištěnci/žadatelé mohou odejít již od věku 56 let:

  • pokud prokážou splnění 5 platných čtvrtletí (nebo 4 čtvrtletí za předpokladu, že se narodili v posledním čtvrtletí) před koncem roku ve věku 16 nebo 17 let, beze změny
  • dle nové reformy, od věku 60 let, pokud prokážou splnění 5 platných čtvrtletí (nebo 4 čtvrtletí za předpokladu, že se narodili v posledním čtvrtletí), před koncem roku ve věku 18 let
  • pokud prokážou určitý počet platných čtvrtletí a určitý počet zaplacených čtvrtletí stanovený podle data narození, data počátku pracovní aktivity a dle věku předčasného odchodu do důchodu
  • tyto žádosti budou předmětem důkladného prozkoumání, případ od případu, dle jednotlivých splněných podmínek

 

Předčasný odchod do důchodu pojištěných a postižených zaměstnanců

Pojištěnci/žadatelé mohou předčasně odejít do důchodu mezi 55 a 61 lety věku, pokud prokážou trvalou invaliditu v rozsahu nejméně 80 procent, a pokud prokážou určitý minimální počet platných čtvrtletí a řádně zaplacených čtvrtletí. Reforma z roku 2010 rozšiřuje tuto možnost pro pojištěnce, kteří mají statut postižených zaměstnanců.

 

Důchod pro pracovníky s azbestem

Věk pro obdržení důchodu v plné výši je zachován na 60 let pro osoby, které požívají výhody z „azbestového“ příspěvku, pokud splnili celkovou požadovanou délku pojištění. Zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu se na ně tedy nevztahuje.

 

III - informace, na vyžádání, od věku 45 let, pro pojištěnce, kteří mají trvalé bydliště ve Francii nebo v cizině

Zákon reformy z roku 2010 dává na vědomí, že od roku 2012 může na žádost pojištěnce proběhnout informační schůzka od věku 45 let. Na této schůzce budou prezentována ustanovená práva ve věci odchodu do důchodu, spolu s možným vývojem těchto práv, dále důsledky rizik vyplývajících z pracovní kariéry a předpoklady a možnosti pro zvýšení celkové částky důchodového příspěvku. Toto nové ustanovení se týká pojištěnců s trvalým bydlištěm ve Francii a také mimo ni.