Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)

Důležité: Registrace se netýká klientů, kteří svá podání odesílají prostřednictvím datové schránky (Informačního systému datových schránek).

Před registrací na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) je nutno:

  • opatřit si kvalifikovaný certifikát pro vytvoření uznávaného elektronického podpisu,
  • instalovat kvalifikovaný certifikát na PC
  • stáhnout šifrovací certifikát - týká se klientů, kteří svá podání odesílají prostřednictvím mzdového software. 

Pro potřeby registrace vyplníte formulář „Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e_- Podáním ČSSZ“, kterým se sdělují nezbytné údaje pro využívání služby e - Podání ČSSZ. Registrační formulář můžete příslušné OSSZ:

  • předat osobně,
  • zaslat písemně poštou nebo
  • odeslat elektronicky na adresu e-podatelny podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo
  • zaslat do datové schránky.

Kontakty na OSSZ naleznete zde.

 

Pověřený pracovník (zaměstnanec podávajícího zaměstnavatele)

Pokud zaměstnavatel pověří svého zaměstnance nebo dojde ke změně v osobě pověřeného zaměstnance, je nezbytné tuto informaci sdělit rovněž příslušné OSSZ, a to prostřednictvím formuláře Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e - Podáním ČSSZ.

 

Zastupující osoba (např. externí účetní)

Pokud zaměstnavatel k využívání služby e - Podání ČSSZ zmocní jiný subjekt (zastupující osobu – např. externí účetní firmu), provede registraci zastupující osoba, a to prostřednictvím formuláře Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e - Podáním ČSSZ (pro zastupující osobu). Formulář je možné předat osobně, zaslat písemně nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny místně příslušné OSSZ nebo do datové schránky místně příslušné OSSZ. K formuláři je nutné přiložit plnou moc (postačí kopie plné moci, v pochybnostech o zastoupení si ovšem může OSSZ vyžádat originál plné moci).

V případě zastoupení více subjektů je možné provést registraci u OSSZ, ke které je místně příslušná zastupující osoba (není třeba provádět registraci na všech OSSZ, které jsou příslušné pro jednotlivé zaměstnavatele). 

 

Kvalifikovaný certifikát

Pro úspěšné využívání služby e - Podání ČSSZ je vždy nutné využívat pouze platné kvalifikované certifikáty. Změny identifikátorů kvalifikovaného certifikátu je nezbytné sdělit příslušné OSSZ.

Nahlášení nového certifikátu již registrovaného pověřeného pracovníka nebo zástupce lze provést službou e - Podání UserCert.

Pro sdělení změn identifikátorů kvalifikovaného certifikátu lze využít formulář Sdělení doplňujících údajů k e - Podání ČSSZ, kterým je možné nahlásit i další změny (např. změnu e-mailu osoby, která je k zasílání e - Podání pověřena).