Logické kontroly údajů datové věty e - Podání NEMPRI

Logické kontroly údajů datové věty e - Podání NEMPRI

1. Aplikace DIS zajistí kontrolu duplicity e - Podání, tedy pokud by bylo učiněno dvakrát naprosto totožné podání, tak jej DIS odmítne.

2. Pro dávky nemocenské (typDavky NEM) je číslo potvrzení povinné a má tvar ČPN pro papírové formuláře

 • a. ANNNNNNN (tzn. 1 písmeno + 7 číslic)
 • b. ANNNNNN (tzn. 1 písmeno + 6 číslic)

Písmena A-Z nebo Č, vždy velká.

Pro elektronické formuláře je ve tvaru EČN:

 • EČN (evidenční číslo pro e-neschopenky) se skládá ze 2 položek IČPE, PČ
 • IČPE – identifikační číslo pracoviště pro e - Podání, IČPE bude přidělováno lékařům při zápisu do evidence elektronicky komunikujících lékařů. IČPE bude automaticky generováno v registru lékařů v KE. Součástí IČPE bude kontrolní číslice, která by měla omezit pravděpodobnost nesprávného opsání, především na straně lékaře při převzetí péče od jiného lékaře.
 • PČ – pořadové číslo, PČ bude generovat lékařský software tak že PČ bude jednoznačné v rámci IČPE. 10místný číselný údaj ve struktuře
 • RRMMDD –rok,měsíc,den vystavení neschopenky (datum kdy byl zaevidován nový případ do evidence práce neschopných)
 • PPPP – je 4 místné pořadové číslo v rámci dne

3. Pro dávky ošetřovného (typDavky OCR) je číslo potvrzení povinné a má tvar ČPN pro papírové formuláře:

 • a. NNNNNNNA (tzn. 7 číslic + 1 písmeno)
 • b. NNNNNNA (tzn. 6 číslic + 1 písmeno)

Písmena ve všech případech A-Z nebo Č, vždy velká.

Pro elektronické formuláře je tvaru EČN:

 • EČN (evidenční číslo pro e-neschopenky) se skládá ze 2 položek IČPE, PČ
 • IČPE – identifikační číslo pracoviště pro e - Podání, IČPE bude přidělováno lékařům při zápisu do evidence elektronicky komunikujících lékařů. IČPE bude automaticky generováno v registru lékařů v KE. Součástí IČPE bude kontrolní číslice, která by měla omezit pravděpodobnost nesprávného opsání, především na straně lékaře při převzetí péče od jiného lékaře.
 • PČ – pořadové číslo, PČ bude generovat lékařský software tak že PČ bude jednoznačné v rámci IČPE. 10místný číselný údaj ve struktuře
 • RRMMDD –rok,měsíc,den vystavení neschopenky (datum kdy byl zaevidován nový případ do evidence práce neschopných)
 • PPPP – je 4 místné pořadové číslo v rámci dne

4. Pro dávky PPM a VPM se číslo potvrzení nevyplňuje (kontroluje se, že není vyplněno)

5. Rodné číslo – povinné pole, kontrola na validní formát RČ.

6. Rozhodné období smí být max. 12 kalendářních měsíců.

7. V případě, že je rozhodné období celý kalendářní rok, tzn. od 1.1. do 31.12, téhož roku, pak nemusí být vyplněny položky Započitatelného příjmu a Vyloučených dnů za jednotlivé měsíce, stačí pouze vyplnit položky Započitatelný příjem celkem a Vyloučené dny celkem. Pokud však položky za jednotlivé měsíce vyplněné jsou, musí obsahovat 12 měsíců, které odpovídají zadanému rozhodnému období a pokrývají ho.

8. Musí být vyplněny položky Započitatelný příjem celkem a zároveň Vyloučené dny celkem nebo musí být vyplněna pouze položka Pravděpodobná výše příjmu. Nesmí ale být vyplněny současně.

9. Věta musí obsahovat stejný počet položek Měsíc, Rok, Započitatelný příjem a Vyloučené dny, a to v takovém počtu, který odpovídá počtu měsíců dle zadaných údajů Rozhodné období od a Rozhodné období do. Zadané hodnoty jednotlivých měsíců musí odpovídat měsícům v rozhodném období a musí jej celé pokrývat.

10. Započitatelný příjem celkem = součet započitatelných příjmů za jednotlivé měsíce  (pokud budou vyplněny informace za jednotlivé měsíce). Započitatelný příjem celkem musí být >0.

11. Vyloučené dny celkem = součet vyloučených dnů za jednotlivé měsíce (pokud budou vyplněny informace za jednotlivé měsíce).

12. Vyloučené dny za jednotlivé měsíce nejsou větší než počet kalendářních dní v daném měsíci.

13. Druh důchodu musí být vyplněn, pokud je vybráno, že pobírá důchod, tzn. pokud pobírá důchod = A. Pokud pobírá důchod = N, pak druh důchodu nesmí být vyplněn.

14. Započitatelné příjmy za jednotlivé měsíce musí být >=0.

15. Vyloučené dny za jednotlivé měsíce musí být >=0.

16. Pravděpodobná výše příjmu musí být >=0. Musí být s přesností na dvě desetinná místa. Může být vyplněna pouze tehdy, když není vyplněn Započitatelný příjem celkem.

17. Počet odpracovaných hodin a Pracovní doba jsou povinné, pokud logická hodnota Pracoval v den vzniku události = A (tj. pokud v den vzniku soc. události pracoval). Pokud nepracoval v den vzniku události, tzn. logická hodnota Pracoval v den vzniku události = N, pak pole Počet odpracovaných hodin a Pracovní doba nesmí být vyplněna.

18. Počet odpracovaných hodin (odpracoval hodin) musí být v intervalu 0 až 24.

19. Pracovní doba (Délka směny první den sociální události) musí být v intervalu 0 až 24.

20. Započitatelný příjem ze zaměstnání malého rozsahu musí být >=0. Musí být s přesností na dvě desetinná místa.

21. Datum narození dítěte – kontrola, že datum není větší než aktuální datum.

22. Výše neredukovaného DVZ pro PPM musí být >=0. Musí být s přesností na dvě desetinná místa.

23. Pole Neredukovaný DVZ pro PPM, Datum narození dítěte, Převedení na jinou práci pro PPM jsou povinná, pokud logická hodnota Nastupuje na PPM = A. Pokud logická hodnota Nastupuje PPM = N nebo pokud toto pole není vyplněno, pak pole Neredukovaný DVZ pro PPM, Datum narození dítěte, Převedení na jinou práci pro PPM nesmí být vyplněna.

24. Rozhodné období do musí být >= Rozhodné období od