Oznámení o zavedení nového variabilního symbolu

Zavedení desetimístného variabilního symbolu

Od roku 2009 začala ČSSZ používat nové desetimístné variabilní symboly (VS10) pro zaměstnavatele (dříve organizace a malé organizace), které byly všem zaměstnavatelům počátkem ledna vygenerovány a následně dopisem oznámeny. VS10 musí splňovat kontrolu tzv. Luhnovým algoritmem, který je popsán níže. Přechod na desetimístný variabilní symbol se netýká osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Na Portálu veřejné správy (PVS) byla Českou správou sociálního zabezpečení aktualizována tzv. známá fakta, takže je nyní možné po přeregistraci služeb na PVS podávat také s novým desetimístným variabilním symbolem (VS10). Nezbytnou podmínkou pro používání nového desetimístného variabilního symbolu je, že VS10 musí být podporován programem (modulem), který používá klient k e - Podání. Pro lepší orientaci podávajících je k dispozici tabulka jednotlivých služeb (formulářů) e - Podání ve vztahu k variabilním symbolům a období, ke kterému se podání vztahuje.

Přechod na desetimístný variabilní symbol

Pro přechod na VS10 je nutná registrace služeb na PVS s novým VS10. Tato registrace se realizuje pod stávajícím uživatelským účtem klienta na PVS. Není tedy nutné pro tyto účely na PVS zakládat nový uživatelský účet. Zastupující organizace (účetní firmy) musí přeregistrovat všechny zastupované organizace.

Registraci služeb pod VS10 provede elektronicky podávající klient ČSSZ ve správě svého uživatelského účtu na PVS. Pro provedení tohoto úkonu potřebuje klient znát:

 • Dosud používaný variabilní symbol (VS8/9).
 • Nový desetimístný variabilní symbol (VS10).
 • Registrační číslo, které mu bylo přiděleno příslušnou OSSZ, PSSZ, MSSZ.

Návod na změnu (přeregistraci) variabilního symbolu na PVS:

Přeregistrování příslušné služby na nový VS10 se provede odhlášením a následně novým přihlášením vybrané služby takto:

 • Přihlásit se na TRA PVS (do správy účtu) buď uživatelským identifikátorem a heslem anebo svým kvalifikovaným certifikátem v závislosti na tom, jak je přihlašování nastaveno v odesílacím programu. (Pozn. Nesoulad může být příčinnou chyby 1046).
 • V seznamu služeb vybrat (nejlépe jednu) službu a tlačítkem „Odhlásit službu“ tuto službu odhlásit.
 • Souhlasit s odebráním služby.
 • Přihlásit se k dalším službám.
 • Vybrat službu, která byla právě odebrána a zaškrtnout ji v boxu.
 • Potvrdit výběr služby tlačítkem „Potvrdit“.
 • Vložit do příslušných okének nový variabilní symbol (VS10) a své registrační číslo.
 • Potvrdit tlačítkem „Potvrdit známé údaje“.
 • Při chybovém hlášení:
  • Je třeba zkontrolovat možnou chybu ve známých faktech (registrační číslo a variabilní symbol).
  • Ubezpečit se, že registrace pro tuto dvojici známých fakt a službu již nebyla provedena pod jiným účtem téhož uživatele. Pokud ano, je nutné u tohoto druhého účtu příslušnou službu odhlásit.
 • Případně stejný postup opakovat pro další službu.

Zde máte k dispozici podrobný Návod na přeregistraci na PVS_TRA ve formátu PDF.

Pokud jste zapomněli své registrační číslo vydané ČSSZ, obraťte se na místně příslušné pracoviště OSSZ, PSSZ, MSSZ, kde Vám tuto informaci poskytnou.

Odpovědi na některé otázky, které vás napadnou v souvislosti s přechodem na VS10 naleznete v nejčastějších dotazech k VS10.

Osmimístný (devítimístný) variabilní symbol (VS8/9) lze pro účely elektronického podávání využívat paralelně s desetimístným variabilním symbolem (VS10). Z toho vyplývá, že prozatím můžete mít na PVS současně zaregistrovány služby jak pod původním VS8/9 tak pod novým VS10. Tedy například pod jedním uživatelským účtem PVS mít zaregistrovaný VS10 pro ONZ a pro ELDP mít zaregistrovaný VS8/9. Pokud si na PVS zrušíte registraci služeb pod VS8/9 a zaregistrujete si příslušnou službu pod VS10 bude po přechodnou dobu možné zrušit registraci služby pod VS10 a opět si zaregistrovat službu pod původním VS8/9. Tímto opatřením ČSSZ poskytuje dostatečný časový prostor pro postupný přechod klientů ČSSZ na VS10 v závislosti na jejich účetních systémech.

O případném zrušení nebo nemožnosti používání původních VS8/9 pro účely elektronického podávání budou klienti ČSSZ s předstihem informováni. e - Podání PVPOJ vyžaduje pouze desetimístný variabilní symbol.

Popis Luhnova algoritmu

 • Vynásobte dvěma každou číslici na sudé pozici (počítáno zprava). Liché číslice ponechte beze změny. I když Vám vznikne dvouciferné číslo, postupujte dále podle návodu.
 • Proveďte ciferný součet takto vzniklých čísel.
 • Výsledný součet musí být dělitelný deseti.

Algoritmus je vhodný pro zamezení náhodných chyb. Rozpozná chybu v jedné číslici, rozpozná prohození dvou sousedních číslic, s výjimkou 90 a 09.

Příklad kontroly

Desetimístný variabilní symbol: 7722000010.

Postup kontroly dle Luhnova algoritmu:

 • Po vynásobení číslic na sudých pozicích (zprava) dvěma získáváme čísla 14 7 4 2 0 0 0 0 2 0.
 • Jejich ciferný součet je 1+4 + 7 + 4+ 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 = 20
 • Číslo 20 je dělitelné deseti.
 • VS10 splňuje kontrolu.