Zařízení sociálních služeb

Informace o změně technologie zpracování výplat do ZSS od 15. 10. 2018

ČSSZ oznamuje, že s účinností od 15.10.2018 mění technologii zpracování výplat důchodových dávek v hotovosti klientům umístěným v zařízení sociálních služeb (dále jen „ZSS“), kteří mají výplatu důchodu zařízenou k 15. dni v měsíci. Více informací naleznete v dokumentu „Informace o změně technologie zpracování výplat do ZSS od 15. 10. 2018“. Současně se s účinností od 1.10.2018 aktualizuje Čl. 2 "Pravidel" – jeho nové znění naleznete v dokumentu „Pravidla pro výplatu důchodů obyvatelům zařízení sociálních služeb (ZSS) – změna Čl. 2 od 1. 10. 2018“.

 

Nová pravidla, nové zásady - účinnost od 1. 2. 2018

Právní úpravu platnou od února 2018, konkrétně ustanovení § 116c zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (z. č. 582/1991 Sb.), rozpracovala ČSSZ do nových pravidel a upozorňuje na hlavní zásady (změny):

  • pouze čtyři typy zařízení poskytující pobytové služby jsou oprávněna vyplácet důchody na základě hromadného seznamu (ČSSZ převede finanční prostředky  pro výplatu těchto důchodů na účet zařízení sociálních služeb), jde o domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře, která jsou zřízena podle zákona o sociálních službách,
  • zařízení sociálních služeb je pouze zprostředkovatelem předání výplaty důchodu, je tedy povinno příslušnou částku důchodci vyplatit v den její splatnosti (15. kalendářní den v měsíci, připadne-li tento den na sobotu či neděli, doporučuje ČSSZ vyplácet až následující pracovní den), pokud je důchodce ke dni splatnosti důchodu klientem daného zařízení,
  • v případě, že ČSSZ poukáže do ZSS výplatu důchodu pro důchodce, jehož pobyt byl ukončen odchodem do soukromí nebo do jiného ZSS, je nutné tuto výplatu do 8 dnů od termínu výplaty důchodu vrátit ČSSZ (tj. je nepřípustné důchod vyplatit např. oprávněnému nebo jeho příbuzným anebo jej doslat do místa nového pobytu oprávněného). Zařízení sociálních služeb nesmí použít částky důchodu jiným způsobem a příslušné částky, které nebylo možné vyplatit, je povinno do 8 dnů vrátit na účet ČSSZ,
  • výplata důchodu hromadným seznamem je přípustná pouze se souhlasem poživatele důchodu (oprávněného) nebo jeho opatrovníka, nově tedy lze tímto způsobem vyplácet důchody i klientům omezeným ve svéprávnosti, kteří mají soudem určeného opatrovníka, pokud opatrovník s tímto způsobem výplaty souhlasí.

Související dokumenty a tiskopisy

 

Výplata důchodů poživatelům důchodů, umístěným v zařízeních sociálních služeb, je upravena v ustanovení § 116c zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. S účinností od 1. 2. 2018 jsou nově upraveny podmínky pro provádění výplaty důchodů do ZSS a ČSSZ je rozpracovala do dokumentu Pravidla pro výplatu důchodů obyvatelům zařízení sociálních služeb (ZSS) platná od 1. 2. 2018, kterými se bude konkrétní provádění této agendy nadále řídit.

ČSSZ postupně vypověděla smlouvy o výplatě důchodů obyvatelům zařízení sociálních služeb (dříve ústavů sociální péče) hromadným seznamem a dopisem informovala jednotlivá ZSS o dalším postupu nezbytném pro zajištění kontinuální výplaty důchodových dávek jejich klientům v souladu s platnými zákonnými předpisy.

Výplaty důchodů stávajícím způsobem, tj. hromadnými seznamy, nebudou v žádném případě zastaveny. Pro další postup je důležité, aby jednotlivá ZSS respektovala písemné pokyny z ČSSZ, které se odvíjejí od skutečnosti, zda dané ZSS splňuje podmínky pro výplatu důchodových dávek dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb., či nikoliv.

Pokud jsou podmínky splněny (tj. jedná se o domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem nebo týdenní stacionář), je třeba ČSSZ potvrdit na tiskopisu „Podklad pro provádění výplaty dávek důchodového pojištění klientům umístěným v zařízeních sociálních služeb“ identifikační údaje zařízení a jeho bankovní spojení včetně potvrzení, že ZSS bere na vědomí skutečnost, že se provádění výplaty řídí výše uvedenými „Pravidly“. Současně je třeba u stávajících klientů, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti a jejichž výplata je prováděna hromadným seznamem, doložit souhlas jejich opatrovníka s tímto způsobem výplaty na formuláři „Prohlášení opatrovníka“.

Pokud podmínky splněny nejsou, je třeba, aby klienti požádali o změnu způsobu výplaty (hotovostním či bezhotovostním způsobem) dle zaslaných instrukcí.

Pro zařízení, která budou pro své klienty požadovat nově zavedení výplaty důchodů dle §116c zákona č. 582/1991 Sb., je připraven dokument se stručným postupem.

 

Související dokumenty a tiskopisy