Informativní osobní list důchodového pojištění

Obsah informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP)

Občané  mohou požádat Českou správu sociálního zabezpečení (Odbor správy údajové základny) o výpis dob pojištění z evidence ČSSZ, konkrétně o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (dále jen „informativní list“). Tento informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob, včetně celkového součtu evidované doby a součtu náhradních dob. Informativní list dále obsahuje přehled a celkový počet neevidovaných dob, které chybí mezi prvním nárokovým dokladem a posledním nárokovým dokladem evidovaným v ČSSZ, příp. bezprostředně předcházejícím kalendářním rokem před rokem aktuálního vyhotovení IOLDP.

 

Podání žádosti o informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP)

Pro účely žádosti o informativní list je možné použít tento tiskopis.

Občané mohou žádat o informativní osobní list důchodového pojištění (dále jen informativní list):

  • písemně na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz
  • datovou zprávou zaslanou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3
  • prostřednictvím ePortálu ČSSZ
    • službou Žádost o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění na adrese: eportal.cssz.cz (tuto službu mohou využít majitelé datových schránek, eObčanek (od 1. 7. 2018 nový elektronický občanský průkaz s čipem) nebo uživatelských účtů (jméno, heslo, SMS kód se aktivuje na  www.eidentita.cz)
    • vyplněním a odesláním tiskopisu Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (tiskopis lze na ePortále ČSSZ rovněž vytisknout a odeslat prostřednictvím České pošty)

Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu (ID datové schránky), na kterou bude informativní list zaslán.

Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list zašle ČSSZ občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti (§ 40a zákona č. 582/1991 Sb.).

 

Doplnění informativního osobního listu důchodového pojištění

ČSSZ vyhotoví nový informativní osobní list důchodového pojištění do 90 dnů ode dne doručení žádosti, prokáže-li občan dodatečně doby pojištění, s výjimkou doby služebního poměru příslušníků ozbrojených sil, doby péče o dítě do čtyř let věku, doby péče o osobu závislou na péči jiné osoby a doby pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Tato povinnost neplatí, předloží-li pojištěnec doklady na dobu spadající do období kalendářního roku vyhotovení informativního listu nebo kalendářního roku předcházejícího. 

Nebudou-li tyto doklady dostatečně průkazné, nový informativní list se nevyhotoví, předložené doklady se vrátí žadateli spolu s vysvětlující informací, a to do vlastních rukou; lhůta 90 dnů platí i zde.

 

Evidování dob pojištění 

Doba zaměstnání před 1. 1. 1993, pokud měl občan v té době trvalý pobyt na Slovensku, je evidována Sociální pojišťovnou – ústředí v Bratislavě. Údaje z této evidence budou ČSSZ vyžádány až v rámci důchodového řízení, kdy bude rozhodnuto, zda se doby zaměstnání před 1. 1. 1993 považují za doby zabezpečení českého nebo slovenského státu (čl. 20 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení č. 228/1993 Sb.).

Doba pojištění osob samostatně výdělečně činných je evidována příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ a do centrální evidence ČSSZ jsou údaje o tomto pojištění zasílány zpravidla do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byly tyto osoby účastny důchodového pojištění a za který zaplatily pojistné. Potvrzení o této době vydává na žádost pojištěnce příslušná okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení. Obdobný režim platí i u osob účastných dobrovolného důchodového pojištění.

Chybějící dobu pojištění Česká správa sociálního zabezpečení pro informativní osobní list důchodového pojištění nedošetřuje. Bližší informace o způsobu prokazování chybějících dob pojištění (zaměstnání) a o podmínkách nároku na důchod podává OSSZ/PSSZ/MSSZ, popřípadě Klientské centrum při pražském ústředí ČSSZ.

 

Aktualizováno v prosinci 2018