Zrušení právní úpravy přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity

S účinností od 1. 1. 2009 dochází v souvislosti s přijetím nového zákona o nemocenském pojištění ke zrušení dlouholeté právní úpravy regulující komplexně problematiku řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity.

Dosud byla řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do plné nebo částečné invalidity zahajována z moci úřední příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) za kumulativního splnění těchto podmínek:

  • pracovní neschopnost zaměstnance trvala (včetně zápočtu předchozích pracovních neschopností) alespoň šest měsíců,
  • zaměstnanci náleželo nemocenské,
  • nebyla uplatněna žádost o plný nebo částečný invalidní důchod, popř. žádost byla zamítnuta z jiných než zdravotních důvodů,
  • byl zjištěn dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Toto řízení mělo zajistit, aby sociální situace konkrétní osoby byla řešena dávkou sociálního zabezpečení, která je k jejímu řešení zákonem určena. Nemocenské primárně směřuje k náhradě výdělku ze zaměstnání osobám dočasně práce neschopným. Ke kompenzaci trvalého poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti (invalidity) má naopak sloužit invalidní důchod. Byla-li u osoby pobírající nemocenské v rámci řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity konstatována lékařem OSSZ plná/částečná invalidita, OSSZ vydala o této skutečnosti správní rozhodnutí a nemocenské mu přestalo být vypláceno. Za účelem zajištění hmotného zabezpečení v budoucnu si pak dotyčný podal žádost o plný/částečný invalidní důchod.

Jakkoli se tato konstrukce zdá logická, jednalo se o řešení, které nebylo finančně výhodné pro většinu občanů, neboť výše nemocenského byla příznivější než následná výše invalidního důchodu. Tento fakt, jakož i skutečnost, že občan byl administrativně (nikoli na základě vlastního podnětu) zařazen do skupiny invalidních osob, se často stával předmětem kritiky.

Od 1. 1. 2009 proto bude mít každý možnost rozhodnout se pro variantu, která je pro něj příznivější, OSSZ již nebudou řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity z moci úřední zahajovat. Invalidita osoby bude od tohoto data posuzována lékařem OSSZ výlučně v souvislosti se zahájeným řízením o přiznání částečného nebo plného invalidního důchodu. Občan, který po poradě s ošetřujícím lékařem dospěje k závěru, že jeho zdravotní stav odpovídá invaliditě (zejména nachází-li se dlouhodobě v dočasné pracovní neschopnosti) má právo podat prostřednictvím místně příslušné OSSZ/PSSZ žádost o některý z těchto důchodů. Každý však bude mít též právo o invalidní důchod nepožádat a nechat si vyplácet nemocenské do skončení pracovní neschopnosti, nejdéle však do uplynutí podpůrčí doby. Dočasná pracovní neschopnost se ukončuje, pokud po 180 dnech jejího trvání je zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný a umožňuje vykonávat i jinou než dosavadní pojištěnou výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu.

Řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do plné invalidity nebo částečné invalidity zahájené před 1. lednem 2009 se dnem 1. ledna 2009 ex lege zastavuje, pokud nebylo před tímto dnem vydáno OSSZ rozhodnutí. Řízení, ve kterém již bylo před 1. lednem 2009 vydáno OSSZ rozhodnutí, se dokončí podle dosavadních předpisů, a to včetně možnosti podání odvolání. Výplata nemocenského je v těchto případech regulována dosavadními předpisy.