Změny v důchodovém pojištění v roce 2018

Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 dochází k „zastropování důchodového věku“. Nejvyšší důchodový věk činí 65 let.

 

Změny v důchodovém pojištění od 1. 2. 2018

Zmírňují se podmínky nároku na sirotčí důchod. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou též, byl-li získán alespoň jeden rok pojištění přede dnem úmrtí, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, v období posledních deseti roků přede dnem úmrtí, nebo dva roky pojištění, je-li rozhodným obdobím posledních dvacet let přede dnem úmrtí osoby starší 38 let. Do potřebné doby pojištění se nezahrnují náhradní doby pojištění.

Nezaopatřeným dětem, kterým před 1. 2. 2018 nevznikl nárok na sirotčí důchod pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění, lze přiznat sirotčí důchod od 1. 2. 2018, pokud zemřelá osoba splnila nově stanovenou mírnější podmínku doby pojištění. O sirotčí důchod je nutno požádat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Doba vojenské služby, nejde-li o vojáky z povolání nebo vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby, již není náhradní dobou pojištění. Jako náhradní dobu pojištění ji lze hodnotit pouze, jde-li o dobu získanou do 30. 6. 2016.

Jako doba vyloučená se hodnotí doba výkonu vojenské služby, získaná před 1. 7. 2016 a doba výkonu civilní služby získaná před 1. 1. 2005.

Novou náhradní dobou pojištění je doba trvání podpůrčí doby u dávky otcovské poporodní péče v době po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění.

Novou vyloučenou dobou je doba, po kterou trvala podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče.

Vyloučenou dobou již není doba účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění v kalendářním roce, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu, do zjištění výše pojistného podle skutečného příjmu.

Novou podmínkou dobrovolné účasti na důchodovém pojištění „bez udání důvodu“ je získání alespoň jednoho roku doby pojištění. Do potřebné doby pojištění se nezahrnují náhradní doby pojištění.

Umožňuje se zastavení výplaty důchodu pro nesplnění povinnosti ohlásit změnu trvalého pobytu nebo z důvodu nepřevzetí tří po sobě následujících splátek důchodu vypláceného v hotovosti.

Zrušuje se dvouletá lhůta od skončení péče pro podání návrhu na zahájení řízení o době a rozsahu péče o osobu závislou nebo péče muže o dítě.