Změny v důchodovém pojištění v roce 2016

Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2016

Zvýšení základní výměry důchodu

Od lednové splátky 2016 se zvyšuje pouze základní výměra důchodů přiznaných před 1. 1. 2016. Základní výměra, která je stejná pro všechny důchody, se zvyšuje o 40 Kč na 2 440 Kč měsíčně.

 

Ukončení důchodového spoření

Na základě zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, došlo ke dni 31. 12. 2015 k ukončení důchodového spoření (tzv. II. pilíř) s tím, že s účinností od 1. 1. 2016 jsou zrušena pravidla a postupy vztahující se k účasti pojištěnce na důchodovém spoření. V této souvislosti byla přijata nová úprava důchodových nároků pojištěnců, kteří byli v letech 2013 až 2015 účastni důchodového spoření, a rovněž byly stanoveny podmínky, za jakých může dojít k přepočtu starobních důchodů přiznaných účastníkům důchodového spoření od data spadajícího do období let 2016 a 2017.  

 

Jednorázový příspěvek důchodci

Stát poskytne poživatelům důchodů finanční výpomoc jako kompenzaci nízké zákonné valorizace důchodů v roce 2016, a to ve formě jednorázového příspěvku, který činí 1 200 Kč (dále jen „příspěvek“). Podmínky nároku na něj upravuje zákon č. 381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci (dále jen „zákon o JPD“).

 

Oprávněné osoby

Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která má nárok na výplatu důchodu nebo jeho části z českého důchodového pojištění alespoň po část měsíce února 2016, pokud byl tento důchod přiznán ode dne, který spadá do období před rokem 2016.

Důchodem z českého důchodového pojištění se rozumí důchod starobní, invalidní a pozůstalostní (vdovský/vdovecký a sirotčí). Příspěvek náleží i k tzv. náhradám důchodu poskytovaným krajanům, kteří na pozvání vlády přesídlili do ČR z Kazachstánu či důchodům přiznaným v rámci ustanovení o odstraňování tvrdosti zákona.

V případě, že pojištěnec požádá o důchod v období po únoru 2016, a ten mu bude přiznán s datem přiznání před 1. 1. 2016 a současně vznikne nárok na jeho výplatu v únoru 2016, příspěvek se přizná bez žádosti o něj.

Příklad č. 1

Pojištěnec podá dne 1. 9. 2016 žádost o starobní důchod s požadovaným datem přiznání od 20. 12. 2015; starobní důchod mu bude přiznán. Pojištěnec tak splní podmínky pro poskytnutí příspěvku, neboť mu bude přiznán důchod z českého důchodového pojištění před rokem 2016 a za měsíc únor 2016 mu bude výplata důchodu náležet. Příspěvek bude vyplacen jako samostatný doplatek způsobem odpovídajícím zařizované výplatě důchodu.

 

Výše příspěvku

Výše příspěvku činí 1 200 Kč.

Má-li poživatel důchodu v rozhodném měsíci nárok na výplatu více důchodů, náleží příspěvek jen jednou.

 

Řízení o příspěvku

Příspěvek vyplácí orgán sociálního zabezpečení, který je příslušný k výplatě důchodu. Příspěvek se vyplatí bez žádosti v měsíci únoru 2016, případně v nejblíže následujícím termínu výplaty důchodu, a to stejným způsobem, jakým se vyplatí důchod. Příspěvek bude poskytnut i poživateli důchodu nebo oprávněné osobě, které zanikl nárok na výplatu důchodu v únoru 2016 přede dnem, který je termínem výplaty důchodu; musí však uplatnit žádost o poskytnutí příspěvku nejpozději do 31. 12. 2016.

 

Příklad č. 2

Rozhodným měsícem pro výplatu příspěvku je únor 2016. Nezaopatřené dítě dosáhne věku 26. let dne 2. 2. 2016, nárok na sirotčí důchod tak zanikl 2. 2. 2016, tj. dnem dosažením věku 26. let. Výplatní termín důchodu byl 24. den v měsíci – výplata sirotčího důchodu dne 24. 2. 2016 již nenáleží. S ohledem na skutečnost, že nárok na pozůstalostní důchod trval ještě dne 1. 2. 2016, bude příspěvek poskytnut, pokud o něj pojištěnec nejpozději do 31. 12. 2016 požádá.

 

Písemné rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ČSSZ automaticky nevydává. Vydá jej však v případě:

  • že o příspěvek písemně požádá poživatel důchodu nebo oprávněný, jemuž zanikl nárok na výplatu důchodu v měsíci únoru 2016 přede dnem, který je termínem výplaty důchodu, 
  • byla-li žádost o jeho poskytnutí zamítnuta.

Proti rozhodnutí o žádosti o poskytnutí příspěvku lze podat námitky.

 

Výplata příspěvku

Příspěvek se vyplácí stejným způsobem, jakým se vyplácí důchod v rozhodném měsíci, popřípadě důchod vyplacený v nejbližším následujícím termínu, a to ve formě samostatné částky.

 

Specifika příspěvku

  • Nárok na příspěvek nepřechází na jiné osoby.
  • Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.
  • Příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí (exekucí).
  • K příspěvku se nepřihlíží, pokud se pro účely jiných právních předpisů zjišťuje výše příjmu.
  • Příspěvek náleží v plné výši i v případě, že je důchod poskytován v dílčí výši na základě bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení nebo koordinačních pravidel.
  • Neprávem poskytnutý příspěvek musí být vrácen.

 

Nárok na příspěvek zaniká, pokud žádost o poskytnutí příspěvku nebo žádost o důchod, k němuž by příspěvek náležel, nebude podána na OSSZ nebo ČSSZ nejpozději do 31. prosince 2016.

 

Změny v důchodovém pojištění od 1. 10. 2016

Zákonem č. 213/2016 Sb. došlo s účinností od 1. 10. 2016 ke změnám zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, které se dotýkají důchodových nároků pojištěnců, kteří před 1. 10. 2016 začali vykonávat zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (dále jen „zaměstnání v hlubinném hornictví“) a důchodových nároků pojištěnců, kteří před 1. 1. 1993 po dobu stanovenou předpisy účinnými před 1. 1. 1996 vykonávali zaměstnání zařazené do I. pracovní kategorie.

Pojištěncům, kteří před 1. 10. 2016 začali vykonávat zaměstnání v hlubinném hornictví a v tomto zaměstnání získali celkem 3300 směn (popř. 2200 směn v uranových dolech) nebo 3081 směn (popř. 1981 směn v uranových dolech), pokud toto zaměstnání skončilo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice, vzniká nárok na snížení důchodového věku o 7 let a nárok na zvláštní způsob výpočtu procentní výměry starobního důchodu. Vznik nároku se váže nejdříve k datu 1. 10. 2016. Přepočet již přiznaných starobních důchodů nová právní úprava nepřipouští.

Současně v rámci těchto změn bylo zrušeno časové omezení v ustanovení § 74 zákona o důchodovém pojištění pro zachování nároků na snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu podle předpisů účinných před 1. 1. 1996 z důvodu výkonu zaměstnání v I. pracovní kategorii. Nároky na snížení důchodového věku z důvodu výkonu zaměstnání v I. pracovní kategorii (I. a II. kategorie funkcí) podle předpisů účinných před 1. 1. 1996 tak zůstávají zachovány (při splnění zákonných podmínek) i po datu 31. 12. 2018.