Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2014

Od lednové splátky 2014 se zvyšují všechny důchody přiznané před 1. 1. 2014. Základní výměra, která je stejná pro všechny důchody, se zvyšuje o 10 Kč na 2 340 Kč měsíčně, procentní výměra se zvyšuje o 0,4 % procentní výše důchodu. Procentní výše pozůstalostních důchodu se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z již zvýšené procentní výměry důchodu zemřelého.

Od lednové splátky 2014 se zvyšují i vyplácené příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, a to o 0,4 % celkové částky příplatku. Zvyšují se i vyplácené příplatky k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů o 0,4 % celkové částky příplatku. Zvyšuje se i minimální výše příplatku podle tohoto zákona a to na částku 270 Kč.

Od 1. 1. 2014 se okruh osob důchodově pojištěných sjednocuje s okruhem nemocensky pojištěných osob. Osoba účastná nemocenského pojištění je účastna i důchodového pojištění. Do okruhu osob důchodově pojištěných patří nově osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení a dále fyzické osoby, které vykonávají výdělečnou činnost v jiném vztahu, než je již v zákoně o důchodovém pojištění výslovně vyjmenován, za předpokladu, že jim v souvislosti s touto výdělečnou činností plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny.

S účinností od 1. 1. 2014 se za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné. Doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou nenáleží dávky v nezaměstnanosti, se již nebude započítávat do období tří let (které lze hodnotit jako náhradní dobu pojištění), pokud se bude krýt s jiným druhem náhradní doby pojištění.

Pojištěncům, kterým je starobní důchod vyplácen v plné výši, se procentní výměra tohoto důchodu při výkonu výdělečné činnosti po vzniku nároku na tento důchod zvyšuje za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu a nikoli již o 0,8 % výpočtového základu za 720 kalendářních dnů nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti, podmínkou zvýšení není ani skončení výdělečné činnosti. 

Prodlužuje se doba, po kterou může být pojištěnec účasten dobrovolného důchodového pojištění v případech, kdy neexistují tzv. kvalifikované důvody pro dobrovolné pojištění, z 10 na 15 let.    

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v těch kalendářních měsících, v nichž aspoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, a v této době výkonu samostatné výdělečné činnosti aspoň po část této doby trval některý z důvodů pro výkon vedlejší činnosti.