Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2012

Po změnách v důchodovém pojištění, ke kterým došlo s účinností od 30. 9. 2011, dochází k dalším změnám i od 1. 1. 2012.

 

Základní výměra důchodu

S účinností od 1. 1. 2012  výši základní výměry stanoví MPSV vyhláškou, a to tak, aby činila 9 % průměrné mzdy s tím, že tato výše se následně zaokrouhlí na celé desetikoruny nahoru. V roce 2012 základní výměra důchodu činí 2 270 Kč.

 

Procentní výměra předčasného starobního důchodu

Snížení za každých započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se důchod přiznává, do dne dosažení důchodového věku s účinností od 1. 1. 2012 činí

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dnů,
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne,

V těchto případech je rozhodující datum, od něhož je předčasný starobní důchod přiznáván. Pokud byl nárok na dávku uplatněn před 1. 1. 2012 a pojištěnec již před tímto datem dosáhl věku potřebného pro předčasný starobní důchod, bude snížení provedeno podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2011. Pokud však pojištěnec nárok na předčasný starobní důchod uplatnil po 31. 12. 2011, může být snížení provedeno pouze podle nové právní úpravy, protože důchod lze přiznat nejdříve ode dne uplatnění nároku.

Příklad:

Pojištěnec požádal 15. 12. 2011 o přiznání předčasného starobního důchodu od 1. 1. 2012, tj. o 750 dní dříve než činí jeho důchodový věk. Redukce OVZ bude provedena jako u důchodů přiznávaných v roce 2012  a OVZ bude snížen:

  • za období prvních 360 dnů o 4 x 0,9, tj. o 3,6 % VPZ
  • za období od 361. kalendářního dne do 720. dne o 4 x 1,2 %, tj. o 4,8 % VPZ
  • za 30 zbývajících dnů, tedy o 1 započaté devadesátidenní období, o 1,5 %

Celkem bude tedy procentní výměra snížena o 9,9 % VPZ.

Pokud tento pojištěnec požádá o změnu data přiznání na den spadající do období od 15.12.2011 do 31.12.2011, bude vedle ostatních změn (změna doby pojištění, rozhodného období, redukce) provedena změna procentní částky, o kterou se procentní výměra snižuje. Snížení bude náležet:

  • za 720 dnů o 8 x 0,9 %, tj. 7,2 % VPZ
  • za zbývajících necelých 90 dnů o 1 započtené devadesátidenní období, tj. o 1,5 %.

Celkem bude tedy snížení činit 8,7 % VPZ.

 

Výše předčasného starobního důchodu, který byl přiznán před 1. 1. 2012, popř. před 1. 1. 2010, se i při jeho přepočtu z důvodu výdělečné činnosti vykonávané bez pobírání tohoto důchodu stanoví podle předpisů účinných před 1. 1. 2012, popř. před 1. 1. 2010. Znamená to, že u důchodů přiznaných:

  • před 1. 1. 2010 se procentní výměra snižuje vždy o 0,9 % VPZ za každých 90 i započatých kalendářních dnů, a to i v případech, kdy scházející doba je delší než 360 popř. 720 dnů.
  • před 1. 1. 2012 se procentní výměra snižuje vždy o 0,9 % VPZ za období prvních 720 kalendářních dnů a o 1,5 % VPZ za období od 721 kalendářního dne.

Příklad:

Pojištěnci byl přiznán od 1. 11. 2010 předčasný starobní důchod, který byl snížen za 910 dnů scházejících do dosažení důchodového věku o 8 x 0,9 % (za 720 kalendářních dnů) a 3 x 1,5 % za 190 dnů, celkem tedy o 11,7 % VPZ. V období od 1. 2. 2012 do 31. 5. 2012 vykonával 121 dnů výdělečnou činnost, takže výplata předčasného starobního důchodu nenáležela. Od 1. 6. 2012 se starobní důchod přepočte tak, že 121 dnů se připočte k době pojištění před nárokem a o tuto dobu se současně zkrátí doba, za kterou byla snížena procentní výměra důchodu z 910 dnů na 789 dnů. Snížení procentní výměry se přitom stanoví podle právní úpravy účinné ke dni přiznání důchodu, tedy za 720 dnů o 7,2 % VPZ a za 69 dnů o 1,5 % VPZ, celkem tedy o 8,7 % VPZ.

 

Vdovský důchod, vdovecký důchod a „odbytné“ po uzavření sňatku vdovy nebo vdovce

Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky se nemění, s účinností od 1. 1. 2012 se však zkracuje lhůta, v níž nárok na důchod při splnění těchto podmínek vznikne znovu, a to z 5 let na 2 roky od dřívějšího zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod.

Vznikl-li nárok na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. 1. 2012, platí pro nový vznik nároku na tyto důchody nadále lhůta 5 let, není přitom rozhodující, kdy nárok na vdovský důchod zanikl, tedy zda zanikl před 1. 1. 2012 nebo později. Pokud však po 31. 12. 2011 vznikne (ve lhůtě 5 let) znovu nárok na vdovský nebo vdovecký důchod a tento nárok opět zanikne, platí pro nový vznik nároku na vdovský nebo vdovecký důchod již lhůta 2 let.

Příklad:

Vdovský důchod byl přiznán po smrti manžela od 1. 9. 2009. Po uplynutí 1 roku od smrti manžela nárok na tento důchod zanikl (od 1. 9. 2010). Dne 15. 3. 2014 se vdova stane invalidní pro invaliditu třetího stupně. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, protože od zániku nároku na něj neuplynula doba delší 5 let.

Příklad:

Vdovecký důchod byl přiznán po smrti manželky od 16. 10. 2011. Po uplynutí 1 roku od smrti manželky nárok na tento důchod zanikl(od 16. 10. 2012). Dne 15. 3. 2014 se vdovec stane invalidním pro invaliditu třetího stupně. Nárok na vdovecký důchod vznikne znovu, protože od zániku nároku na něj neuplynula doba delší 5 let.

Příklad:

Pozůstalí uvedení v příkladech č. 6 a 7 přestanou být invalidní pro invaliditu třetího stupně a z toho důvodu jim nárok na vdovský a vdovecký důchod zanikne od 12. 9. 2015. V prosinci 2017 dosáhnou věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození. Nárok na vdovský a vdovecký důchod jim nevznikne. V příkladě č. 6 manžel a v příkladě č. 7 manželka zemřel/a před 1. 1. 2012, naposledy byl však vyplácen vdovský a vdovecký důchod, na nějž vznikl nárok až po tomto datu, takže pro obnovu nároku již platí dvouletá lhůta.

Příklad:

Muž uvedený v příkladu 7 dosáhne věku o čtyři roky nižšího než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození již 3. 10. 2017. Nárok na vdovecký důchod mu vznikne, i když od předchozího zániku nároku na vdovecký důchod uplynula doba delší dvou let, protože od původního zániku nároku na důchod, na který vznikl nárok před 1. 1. 2012, ještě neuplynula doba pěti let.

S účinností od 1. 1. 2012 se ruší ustanovení o jednorázové výplatě dvanácti měsíčních splátek důchodu, na který měla dosud vdova nebo vdovec nárok ke dni zániku nároku na vdovský důchod, popřípadě vdovecký důchod, v důsledku uzavření nového manželství. Rozhodující pro posouzení, zda vzniká nárok na jednorázovou výplatu dvanácti měsíčních splátek je datum uzavření sňatku. Pokud je sňatek uzavřen před 1. 1. 2012, pak tento nárok vzniká, při pozdějším uzavření sňatku se výplata důchodu zastaví od nejbližší splátky důchodu po uzavření sňatku, aniž by vznikl nárok na jednorázovou výplatu dvanácti splátek důchodu.

 

Aktualizováno dne 29. 12. 2011