Potvrzení o studiu / o teoretické a praktické přípravě

V důsledku změn právní úpravy upravující oblast plnění úkolů při provádění důchodového pojištění dochází od 1. 1. 2009 k obnovení povinnosti středních, vyšších odborných a vysokých škol se sídlem v České republice předkládat České správě sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) údaje o žácích a studentech pro účely důchodového pojištění v případě skončení, přerušení a nedokončení studia.

Z uvedeného je zřejmé, že školy by měly od 1. 1. 2009 předkládat potvrzení o studiu i v případě řádného skončení studia. S ohledem na změny v právní úpravě, které s účinností od 1. 1. 2010 povinnost škol předkládat požadované údaje ruší, neboť doba studia realizovaná po 31. 12. 2009 nebude sama o sobě považována za náhradní dobu důchodového pojištění, by se při striktní aplikaci zákonného textu zcela nesystémově v databance ČSSZ objevil údaj o skončeném studiu týkající se pouze okruhu studentů, kteří ukončí studium v roce 2009, přičemž školská zařízení by plnění této povinnosti nedůvodně zatížilo. Z důvodu této nesystémovosti nebude ze strany ČSSZ po školských zařízeních vyžadováno předkládání uvedených údajů v případě řádného skončení studia. Pro rok 2009 se bude na školských zařízeních vyžadovat, jako již v minulosti, pouze splnění povinnosti předložit požadované údaje o nedokončeném a přerušeném studiu.

Obdobná povinnost je nově od 1. 1. 2009 uložena i zaměstnavatelům, popř. vzdělávacím zařízením, tj. předkládat ČSSZ údaje pro účely důchodového pojištění za osoby se zdravotním postižením, které u nich prováděly teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost. V případě teoretické a praktické přípravy se však příslušné údaje předkládají bez ohledu na důvody jejího ukončení.

Uvedené údaje jsou školy, zaměstnavatelé, popř. vzdělávací zařízení povinni předkládat vždy do 8 dnů od konkrétní události (tj. v případě školy do 8 dnů ode dne přerušení, nedokončení nebo skončení studia, v případě teoretické a praktické přípravy do 8 dnů po jejím ukončení), a to na předepsaném tiskopisu. Pro tyto účely byl připraven tiskopis „Potvrzení o studiu /teoretické a praktické přípravě/ pro účely důchodového pojištění“ a „Všeobecné zásady pro vyplňování uvedeného tiskopisu platné od 1. 1. 2009“.

Namísto papírového tiskopisu je možné uvedené údaje předkládat i formou elektronického přenosu za využití výpočetní techniky. ČSSZ umožňuje elektronické předávání ve formě datových vět zaslané prostřednictvím Portálu veřejné správy nebo na médiích, tj. na CD nebo disketách 3,5“/1,44 MB.

ČSSZ připravuje i softwarový nástroj (bude zdarma k dispozici na http://www.cssz.cz), který umožní přímé vyplnění údajů na obrazovce počítače a provedení tisku potřebných údajů do originálního tiskopisu v barevném provedení na tiskárně, nebo jejich elektronický přenos ČSSZ prostřednictvím Portálu veřejné správy ve formě datové věty.