ELDP - krytí příjmů s vyloučenou dobou

ELDP - krytí příjmů s vyloučenou dobou - § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP):

V časopise Národní pojištění č. 2/2009 byl publikován způsob vykazování údajů do evidenčního listu důchodového pojištění (dále jen ELDP) v případech, kdy dochází ke krytí příjmu s vyloučenou dobou.

Při praktické aplikaci uvedeného však vyvstaly určité problémy související s rozdílností právní úpravy poskytování náhrady mzdy, v návaznosti na výplatu nemocenského a hodnocení vyloučených dob pro účely důchodového pojištění. Zatímco nemocenské se vyplácí za dny kalendářní a vyloučené doby se na evidenční list důchodového pojištění vykazují také ve dnech kalendářních, náhrada mzdy se poskytuje pouze za dny pracovní, které je navíc pro účely náhrady mzdy nutné ztotožnit se směnami.

S ohledem na výše uvedené dochází po konzultaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ke změně dosavadních postupů při vyplňování ELDP následovně:

V případě, že zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům finanční kompenzaci ztráty příjmu i za první tři pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN), za které nenáleží náhrada mzdy, nebo poskytuje náhradu mzdy nad rámec zákonného nároku, tj. ve výši, která přesahuje částku osvobozenou od odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné), je nutné odlišit v období od 1. 1. 2009 prvních 14 dnů a v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 prvních 21 kalendářních dnů DPN/karantény, které je považováno v plném rozsahu za dobu vyloučenou, a to bez ohledu na skutečnost, že zaměstnanci jsou za toto období zúčtovány příjmy nad rámec zákonného nároku náhrady mzdy, tj. příjmy z nichž se odvádí pojistné.

Uvedené neplatí, trvá-li DPN/karanténa celý kalendářní měsíc a zaměstnanci je zúčtován příjem podléhající odvodu pojistného, který není finanční kompenzací ztráty příjmu, tj. nejedná se o příjem náležející nad rámec zákonného nároku poskytovaného podle § 192 zákoníku práce od 1. 1. 2009 za prvních 14. dnů a dále od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 za prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN/karantény. V takovém případě uvedený příjem vyruší vyloučené doby za celý kalendářní měsíc.

Uvedená změna je zjednodušením postupů zaměstnavatelů a není v neprospěch pojištěnců.

I nadále však zůstává zachován postup ve vyplňování ELDP pro případy, kdy zaměstnavatel poskytuje určitou finanční kompenzaci ztráty příjmu v době od 15. kalendářního dne  a dále od 22. kalendářního dne trvání DPN/karantény, tj. v době, kdy již jsou vypláceny dávky nemocenského pojištění za kalendářní dny. „V ELDP není možné jako dobu vyloučenou vykázat od 1. 1. 2009 období od 15.kalendářního dne a od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 období od 22. kalendářního dne trvání DPN/karantény, za které byla tato finanční kompenzace ztráty příjmu poskytnuta, a to včetně dnů spadajících do tohoto období, na které neměla připadnout pracovní směna zaměstnance (tj. včetně sobot a nedělí apod.).“

Úplný materiál k dané problematice je přílohou č. 3 Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného od 1. 1. 2009) pro období od 1. 1. 2014, aktualizovaných pro období od 1. 1. 2017.

 

Aktualizováno v prosinci 2017