Důchodové pojištění

Podle zákona o důchodovém pojištění jsou osoby účastné tohoto pojištění zabezpečeni v životních situacích jako je stáří, invalidita a úmrtí živitele. Po splnění příslušných kritérií mají pojištěnci nárok na vyplácení dávek důchodového zabezpečení.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení ve smyslu zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.

Základním předpisem upravujícím nároky na důchody, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který nabyl účinnosti 1. ledna 1996.

Další informace k důchodovému pojištění najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kontakty

Aktuality ze sekce Důchodové pojištění

ELDP s QR kódem

Předepsaným tiskopisem ELDP (pro období od 1. 1. 2012) v souladu s ustanovením § 39 odst. 6 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů je od 1. 1. 2018 rovněž tiskopis ELDP ve formátu PDF s připojeným QR kódem, který je tiskovým výstupem služby Tiskopisy ePortálu ČSSZ.

Tiskopis ELDP, který nově v tištěné podobě obsahuje vygenerovaný QR kód s údaji vykázanými v jednotlivých kolonkách ELDP mohou zaměstnavatelé využívat současně s dosud platným papírovým tiskopisem. K jeho vytvoření je na ePortálu ČSSZ určen stejný interaktivní formulář jako pro tisk do originálního papírového tiskopisu a k jeho vytištění na papír formátu A4 je určena volba „Tisk s QR kódem“. Předložení tiskopisu ČSSZ je možné pouze prostřednictvím místně příslušné OSSZ. 

Způsob podání ELDP elektronicky ve formě datové zprávy (e - Podání), ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ zveřejněném na úřední desce ČSSZ zůstává beze změny. 

 

Zákon o ukončení důchodového spoření

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon o ukončení důchodového spoření (z. č. 376/2015 Sb.), který vedle způsobu ukončení důchodového spoření a způsobu vypořádání prostředků jeho účastníků upravuje rovněž možnost doplatit pojistné na důchodové pojištění.

Informace k ukončení důchodového spoření (II. pilíře) jsou na této stránce.

 

Jednorázový příspěvek důchodci

Stát poskytne poživatelům důchodů finanční výpomoc jako kompenzaci nízké zákonné valorizace důchodů v roce 2016, a to ve formě jednorázového příspěvku, který činí 1 200 Kč.

 

Změny u zásad pro vyplňování
evidenčních listů důchodového pojištění a v úkolech zaměstnavatelů

S účinností od  1. 1.2012 dochází v rámci pokračující reformy v oblasti sociálního zabezpečení ke změnám právních předpisů upravujících oblast nemocenského pojištění, důchodového pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a provádění sociálního zabezpečení. Změny těchto předpisů ovlivňují i zásady pro vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění  a úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění platné od 1. 1. 2012.

 

Zvýšení starobního důchodu
v souvislosti s dalším výkonem
výdělečné činnosti

Jak se zvyšuje starobní důchod při souběhu s příjmem z výdělečné činnosti se dovíte zde.

Jak a kdy mohu uplatnit žádost o zvýšení starobního důchodu se dovíte zde.

 

Všeobecné zásady -  ELDP

Při vyplňování ELDP u výdělečně činných osob, kterým byl přiznán předčasný starobní důchod, a které dosud nedovršily důchodový věk, se nadále neuplatňuje institut odečítaných dob, a to již při vyplňování ELDP za rok 2011 – viz  tiskopisy k důchodovému pojištění

 


Důchodová reforma 2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR finišuje s přípravou první etapy důchodové reformy, která je reakcí na dřívější nález Ústavního soudu. Pro lepší informovanost budoucích důchodců zveřejnilo na své internetové stránce Kalkulačku pro výpočet budoucího důchodu.  

 

 ELDP - krytí příjmů s vyloučenou dobou

ELDP - krytí příjmů s vyloučenou dobou - § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Podání žádosti o důchod

Od 1. ledna 2007 všechny žádosti o důchod sepisují okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správy sociálního zabezpečení. Do 31. prosince 2006 je přitom u zaměstnanců organizací s více než 25 zaměstnanci sepisovaly samy organizace. Nyní se budoucí důchodce musí vždy obrátit na OSSZ/PSSZ/MSSZ příslušnou podle místa trvalého bydliště. Žádost o důchod je možné sepsat nejdřív čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.  

 

Výpočet a výplata důchodu

Od 1. ledna 2007 je možné do 30 dnů od oznámení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení písemně požádat o změnu data: přiznání důchodu nebo jeho výplaty, či uvolnění výplaty starobního důchodu nebo zařízení výplaty starobního důchodu, která nebyla zařízena ode dne přiznání tohoto důchodu.