Změna adresy trvalého pobytu

Tento článek vyšel v časopisu Národní pojištění č.: 10/2014

 

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

ZMĚNA ADRESY TRVALÉHO POBYTU

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky. Kde tedy musíte a kde nemusíte změnu adresy hlásit?

 

Místně příslušný obecní úřad – ano

Obecní úřad v místě nového trvalého pobytu je první a povinnou zastávkou. Tam vyplníte a podepíšete přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Předložíte platný občanský průkaz a doklad, který vás opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.

 

Katastrální úřad – ne

Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

 

Zdravotní pojišťovna – ano

I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále platí oznamovací povinnost dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Musíte tedy do 30 dnů od přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.

 

Finanční úřad – ne

Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Dejte ale pozor na to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový subjekt (tedy vy) registrován či nikoliv. Pokud není registrován, postupuje finanční úřad podle daňového řádu. Tedy původně místně příslušný finanční úřad zašle subjektu oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen jeho daňový spis). Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.

 

Řidičský průkaz a registr vozidel – ano i ne

Řidičský průkaz:

Pokud měníte adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemáte povinnost tuto změnu oznamovat.

Jestli se však stěhujete z jedné obce do druhé (v praxi častější případ), musíte tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam jste se přestěhovali. Za změnu údajů v řidičském průkaze zaplatíte správní poplatek ve výši padesáti korun. S sebou si vezměte starý řidičský průkaz, občanský průkaz a pasovou fotografii.

Registr vozidel:

Jestli vlastníte automobil, bude vás čekat také cesta na registr vozidel a v případě stěhování do jiného kraje i výměna registračních značek. Změnu je potřeba nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby změny adresy trvalého pobytu. Na správní poplatek si opět přichystejte padesát korun. Následně vám bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla.

K registraci přineste velký i malý technický průkaz vozidla, potvrzení o pojištění (zelenou kartu), potvrzení o technické kontrole, obě registrační značky z vozidla (v případě stěhování do jiného kraje).

Při stěhování na území jiného kraje obdržíte i nové registrační značky s danou krajskou příslušností. Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč za změnu pobytu a 50 Kč za změnu registrační značky). Samotné vydání registračních značek je pak zdarma.

 

Úřad práce – ano i ne

V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; dávky pěstounské péče; dávky pro osoby se zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce údaje automaticky – vše si kontrolují a evidují samy.

Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; podporu v nezaměstnanosti apod.), tam máte z technických důvodů povinnost nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR.

 

Živnostenský úřad – ne

Živnostenskému úřadu nemusíte, pokud podnikáte, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy si můžete ověřit na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.

 

Česká správa sociálního zabezpečení – ano

V případě, že pobíráte důchod, musíte změnu nahlásit sami. Způsob hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu jeho výplaty, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.

1. výplata na poště:  změnu nahlásíte na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.

2. výplata na účet u banky: změnu musíte nahlásit sami – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvedete svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musíte poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné použít formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení. Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes informační systém datových schránek do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3.

3. výplata do ciziny: jestliže pobíráte důchod a přestěhovali jste se do ciziny, musíte oznámit změnu adresy buďto písemně formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašlete na výše uvedenou adresu ČSSZ (s tím, že do adresy připíšete Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend), nebo na výše uvedený e-mail či datovou schránku.

 

Další instituce, kam musíte zatím změnu trvalého pobytu hlásit

Změnu adresy trvalého bydliště musíte i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům. Jedná se především o:

  • banky (či jiné finanční společnosti, kde máte např. úvěr),
  • dodavatele elektrické energie,
  • plynárny,
  • komerční pojišťovny, u kterých máte pojistku,
  • ošetřujícího lékaře, zubaře,