Šárka Gregorová: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 při výkonu jen hlavní nebo jen vedlejší činnosti

ŠÁRKA GREGOROVÁ   

Osoba samostatně výdělečně činná, která alespoň po část roku 2012 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat tiskopis „Přehled o příjmech a výdajích“ (dále jen „Přehled“), a to nejpozději do:

  • 2. května 2013, pokud OSVČ nezpracovává daňové přiznání daňový poradce,
  • 1. srpna 2013, pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, a tuto skutečnost OSVČ oznámila OSSZ nejpozději do 30. dubna 2013,
  • 31. července 2013, pokud OSVČ nemá povinnost podávat daňové přiznání.

Přehled je v papírové podobě k dispozici na každé OSSZ (v Praze na PSSZ, v Brně na MSSZ), v elektronické podobě je na webových stránkách ČSSZ, kde jsou zároveň uvedeny také podrobné pokyny k jeho vyplnění (http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm). Jeho součástí je i nepovinný tiskopis „Potvrzení o studiu“ a Potvrzení pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatně výdělečné činnosti za rok 2012 o době trvání zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Potvrzení slouží pro posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti ve smyslu ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., a § 13a odst. 8 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Účastí na nemocenském pojištění v kalendářním měsíci roku 2012 se u zaměstnanců, vykonávajících zaměstnání malého rozsahu, rozumí dosažení rozhodného příjmu dle § 6 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném zněni, tj. ve výši 2 500 Kč. Účastí na nemocenském pojištěni v kalendářním měsíci roku 2012 se u zaměstnanců, činných na základě dohody o provedení práce, rozumí zaúčtování příjmu alespoň ve výši 10 001 Kč.

Přehled je na webových stránkách ČSSZ ve formátu pdf  a zfo. Oba formáty umožňují Přehled vyplnit v počítači a za pomoci elektronické kalkulačky vypočítat pojistné. Vyplněný tiskopis lze buď vytisknout a předat či zaslat OSSZ (PSSZ, MSSZ) v papírové podobě, nebo podepsat zaručeným elektronickým podpisem a zaslat elektronicky prostřednictvím Veřejného rozhraní pro e - Podání. Podrobné informace o elektronickém podávání Přehledu OSVČ jsou na webových stránkách ČSSZ. Přehled lze podat také do datové schránky příslušné správy socálního zabezpečení.

DŮVODY PRO VÝKON VEDLEJŠÍ ČINNOSTI

Důvody pro výkon vedlejší činnosti jsou stanoveny v zákoně o důchodovém pojištění1. Za OSVČ vykonávající vedlejší činnost se považuje osoba, která v roce 2012:

  • a) vykonávala zaměstnání,
  • b) měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
  • c) měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náležejí z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou,
  • d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách ČR, nejde-li o vojáky z povolání,
  • e) byla nezaopatřeným dítětem2.

JAK DOLOŽIT VEDLEJŠÍ ČINNOST

Uvede-li OSVČ v Přehledu, že vykonávala v roce 2012 vedlejší činnost3, je povinna tuto skutečnost doložit, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán přehled, pokud se tak nestalo dříve. Doložení se nevyžaduje v případech, kdy potřebné údaje má OSSZ nebo ČSSZ ve své evidenci nebo má možnost si je obstarat v elektronické podobě. Nebude-li v uvedené lhůtě doložena skutečnost, která je povinně dokládaným důvodem pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, bude tato činnost považována za hlavní a k pozdějšímu doložení nebude pro účely důchodového pojištění přihlédnuto.

Důvody vedlejší výdělečné činnosti, které není OSVČ povinna dokládat, jsou uvedeny i v pokynech k vyplnění Přehledu za rok 2012 nebo na http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/druhy-svc/dokladani-duvodu-vedlejsi-samostatne-vydelecne-cinnosti-pro-ucely-duchodoveho-pojisteni.htm – Dokládání důvodů vedlejší samostatné výdělečné činnosti pro účely důchodového pojištění.

MINIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO OSVČ VYKONÁVAJÍCÍ JEN HLAVNÍ ČINNOST

OSVČ, která v roce 2012 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, je povinna platit pojistné ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu, který si určí. Tento vyměřovací základ však nesmí činit méně než 50 % daňového základu a zároveň nesmí být nižší než zákonem stanovené minimum, maximálně však činí částku 1 206 576 Kč. Daňovým základem se rozumí základ daně nebo dílčí základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po úpravě podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů. Minimální vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní činnost se stanoví jako součin částky 6 285 Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu činnosti. Z tohoto počtu se vylučují kalendářní měsíce, ve kterých měla OSVČ po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ.

MINIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO OSVČ VYKONÁVAJÍCÍ JEN VEDLEJŠÍ ČINNOST

OSVČ vykonávající vedlejší činnost je povinna platit pojistné v případě, že její příjem (daňový základ) z vedlejší samostatné výdělečné činnosti dosáhne aspoň rozhodné částky, která v roce 2012 činí 60 329 Kč. Tato částka se snižuje o 5 028 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém OSVČ nevykonávala vedlejší činnost, nebo měla nárok na výplatu nemocenského či peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ. Dosáhne-li OSVČ vykonávající vedlejší činnost této rozhodné částky, je povinna platit pojistné ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu, který si určí, a to nejméně z 50 % daňového základu. Tento vyměřovací základ však nesmí být nižší než zákonem stanovené minimum, maximálně činí částku 1 206 576 Kč.

Minimální vyměřovací základ OSVČ vykonávající vedlejší činnost, která dosáhla rozhodné částky nebo se přihlásila k účasti na důchodovém pojištění, se stanoví jako součin částky 2 514 Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu činnosti. Z tohoto počtu se vylučují kalendářní měsíce, ve kterých měla OSVČ po celý kalendářní měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z již skončeného nemocenského pojištění OSVČ.

MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD

V roce 2012 je maximálním vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti částka ve výši 48násobku průměrné mzdy, tj. částka 1 206 576 Kč. Maximální vyměřovací základ OSVČ se nesnižuje o jeho poměrnou část za kalendářní měsíce, ve kterých OSVČ nevykonávala činnost nebo měla nárok na výplatu nemocenského či peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ.

Byla-li OSVČ v kalendářním roce také zaměstnancem a součet vyměřovacího základu zaměstnance (i z více zaměstnání) a vyměřovacího základu OSVČ přesáhl maximální vyměřovací základ OSVČ, sníží se vyměřovací základ OSVČ o částku, která přesahuje maximální vyměřovací základ OSVČ.

Vyměřovací základ ze zaměstnání dokládá OSVČ potvrzením, které je povinen zaměstnavatel písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti.  

Dosažení maximálního vyměřovacího základu v zaměstnání lze doložit potvrzením zaměstnavatele již v průběhu roku, ve kterém OSVČ tohoto maximálního vyměřovacího základu dosáhla. V tom případě již není tato OSVČ povinna platit pojistné na důchodové pojištění za tento rok jako OSVČ a rovněž zálohy na pojistné. Zálohy se neplatí od měsíce, ve kterém OSVČ doložila dosažení maximálního vyměřovacího základu zaměstnance, až do měsíce, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, v němž tato OSVČ dosáhla maximálního vyměřovacího základu.

stanovení VYMĚŘOVACÍho ZÁKLADu OSVČ za rok 2012 v příkladech

OSVČ vykonávající v roce 2012 jen HLAVNÍ ČINNOST

Příklad 1

OSVČ vykonávala po celý rok 2012 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Její daňový základ činil 190 000 Kč.

Vyměřovací základ je stanoven ve výši 50 % daňového základu, neboť takto stanovený vyměřovací základ je vyšší než zákonné minimum a činí částku 95 000 Kč.  Pokud si OSVČ neurčí vyšší vyměřovací základ, bude výše pojistného činit 27 740 Kč, tj. 29,2% z 95 000.

Příklad 2

OSVČ vykonávala po celý rok 2012 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Její základ daně činil 80 000 Kč.

Vyměřovací základ vypočtený z daňového základu činí 40 000 Kč, což je nižší než zákonné minimum. Proto je stanoven alespoň v zákonné minimální výši 75 420 Kč (12 x 6 285). Pokud si OSVČ neurčí vyšší vyměřovací základ než minimální, bude výše pojistného činit 22 023 Kč, tj. 29,2% z 75 420 Kč.

OSVČ vykonávající v roce 2012 jen vedlejší ČINNOST

Příklad 3

OSVČ vykonávala po celý rok 2012 vedlejší činnost z důvodu výkonu zaměstnání. Daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti činil 65 000 Kč.

Této OSVČ vznikla povinná účast na důchodovém pojištění, protože její daňový základ přesáhl rozhodnou částku (alespoň 60 329 Kč). Vyměřovací základ odpovídá 50 % daňového základu. Pokud si OSVČ neurčí vyšší vyměřovací základ, bude výše pojistného činit  9 490 Kč, tj. 29,2% z 32 500 Kč.

Příklad 4

OSVČ vykonávala po celý rok 2012 vedlejší činnost z důvodu výkonu zaměstnání. Daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti činil 60 329 Kč.

Z příkladu vyplývá, že této OSVČ vznikla povinná účast na důchodovém pojištění, neboť její příjem dosáhl rozhodné částky. Minimální vyměřovací základ činí 30 165 (50 % z 60 329). Pokud si OSVČ neurčí vyšší vyměřovací základ než minimální, bude výše pojistného činit 8 809 Kč, tj. 29,2% z 30 165 Kč.

Příklad 5

OSVČ vykonávala po celý rok 2012 vedlejší činnost z důvodu výkonu zaměstnání. Daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti činil 60 328 Kč.

Této OSVČ nevznikla povinná účast na důchodovém pojištění, neboť její daňový základ nedosáhl rozhodné částky (je o 1 Kč nižší). Pokud chce být tato OSVČ účastna důchodového pojištění, má možnost přihlásit se k účasti na důchodovém pojištění dobrovolně, a to nejpozději v den podání Přehledu. (Přihláška je součástí Přehledu.) V tom případě by byl vyměřovací základ stanoven alespoň v zákonné minimální výši, tj. v částce 30 168 Kč (12 x 2514) a pojistné by činilo 8 810 Kč, tj. 29,2% z 30 168 Kč.

Příklad 6

OSVČ vykonávala po celý rok 2012 vedlejší činnost z důvodu výkonu zaměstnání. Daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti činil 740 000 Kč. Vyměřovací základ ze zaměstnání činil 1 000 000 Kč a byl doložen potvrzením zaměstnavatele spolu s Přehledem.

Této OSVČ vznikla povinná účast na důchodovém pojištění, neboť její příjem dosáhl rozhodné částky. Vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti činí částku 370 000 Kč (50 % ze 740 000 Kč). OSVČ doložila výši vyměřovacího základu ze zaměstnání ve výši 1 000 000 Kč, což v součtu s vyměřovacím základem ze samostatné výdělečné činnosti činí 1 370 000 a byla tak překročena částka 1 206 576 Kč (maximální roční vyměřovací základ). Vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti je stanoven jen z částky do zákonné maximální výše, tj. 206 576 Kč (1 206 576 – 1 000 000), proto bude pojistné stanoveno ve výši 29,2% z 206 576 Kč v částce 60 321 Kč.

Autorka článku pracuje v ČSSZ jako metodička sociálního pojištění OSVČ.


1 Ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) až e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

2 Podle § 20 odst. 3 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. (studium).

3 Vyplní alespoň jeden z údajů v oddílu 4 Přehledu.

4 Podle § 29 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.