JUDr. Irena Hrdličková: Určení neplatnosti právního úkonu – žádosti žalobce

JUDr. IRENA HRDLIČKOVÁ

Žalobce se žalobou domáhal u okresního soudu určení neplatnosti žádosti o starobní důchod podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (zdp), s odůvodněním, že se dostavil do sídla žalované za účelem získání informací o výši a způsobu výpočtu předčasného starobního důchodu. Žalovaná ČSSZ však namísto poskytnutí požadovaných informací s ním sepsala žádost o předčasný starobní důchod a on omylem tuto žádost podepsal. Na základě této žádosti žalovaná rozhodla a přiznala mu starobní důchod podle § 31 zákona č.155/1995 Sb. Žalobce z toho, že dle svého tvrzení jednal v omylu, vyvozuje závěr, že se jedná o neplatný právní úkon.

ŽÁDOST BYLA PODEPSÁNA ŽALOBCEM

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby tím, že s žalobcem byla sepsána žádost o starobní důchod  předčasný dle § 31 citovaného zákona, kterou žalobce podepsal. Na základě uvedené žádosti bylo vydáno rozhodnutí, které žalobce obdržel a na které reagoval dopisem, v němž požadoval zrušení žádosti. Tomuto požadavku nebylo žalovanou vyhověno, neboť podle § 81 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, se řízení o přiznání dávky důchodového pojištění zahajuje na základě písemné žádosti, kterou s občany sepisuje příslušná okresní (pražská) správa sociálního zabezpečení na předepsaných tiskopisech. Z důvodu právní jistoty je v žádosti o starobní důchod podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb. do kolonky „sdělení pro ČSSZ“  připsán údaj o tom, že žadatel byl řádně a dostatečně poučen, o jaký předčasný důchod žádá, o způsobu výpočtu jeho výše, o trvalém krácení tohoto důchodu a nemožnosti požádat v budoucnu o řádný starobní důchod. V uplatněné žádosti žalobce vlastnoručně podepsal údaj o poučení – „ klient byl seznámen s ustanovením § 31 zdp a trvá na sepsání žádosti“. Žalovaná byla tedy o uplatněné žádosti povinna rozhodnout. Zastavení řízení nebylo možné, neboť o žádosti již bylo pravomocně rozhodnuto. Žalobce proti rozhodnutí neuplatnil ani žalobu u Městského soudu v Praze, kde by v takovém řízení byla řešena otázka meritorně důchodových nároků  žalobce.

POSTOJ SOUDU K ŽALOBĚ

Ze shora uvedeného vzal soud za prokázáno, že žalovaná rozhodla o žádosti žalobce dle jeho svobodné vůle, když kromě toho byl s důchodovými nároky podle § 31 zdp seznámen samostatně, a toto na 2. straně žádosti taktéž podepsal. Soud tedy dospěl k závěru, že žalovaná ČSSZ nikterak nepochybila, když požadovaný důchod přiznala. Dodatečný „ požadavek žalobce na určení neplatnosti se soudu jeví jako účelový se záměrem získat řádný finančně výhodnější starobní důchod a tímto postupem obejít zdp“.

Soud žalobu na určení neplatnosti právního úkonu zamítl.
(Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29. listopadu 2012 sp. zn. 5 C 265/2011)

 

Autorka článku pracuje v ČSSZ.