Časopis Národní pojištění č. 4/2015

Obsah

Víte, že...    
   
Na aktuální téma

  • prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.: 90 let sociálního pojištění v ČR
  • Osvěta a vzdělávání veřejnosti na půdě bohnické nemocnice         

Důchodové pojištění

  • Ing. Lenka Vlková Šárová: Změny v dobrovolném důchodovém pojištění od 1. ledna 2015 – vyslání manžela (partnera) do zahraniční.

Sociální pojištění

Nemocenské pojištění

  • Tomáš Novotný: Pojištění členů orgánů právnických osob – 2. část

Zdravotní pojištění

Lékařská posudková služba

  • JUDr. Radim Langer: O vývoji právní úpravy posudkových komisí – 1. část

Daně a odvody

  • Sociální a zdravotní pojištění – příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance po 1. lednu 2015

Pracovní právo

Vracení odstupného                                                 

  • JUDr. Ladislav Jouza: Nadbytečnost zaměstnance – nejčastější výpovědní důvod

Osobnostní rozvoj

  • Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Pavel Kubů: Informační gramotnost

ČSSZ informuje

  • Změny některých termínů výplat důchodů  

Ze soudní praxe

Konzultace  

      NP_4_2015_obálka